Wiadomości z Chorzowa

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

  • Dodano: 2020-06-30 07:00, aktualizacja: 2020-06-30 07:06

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. PREZYDENT MIASTA CHORZÓW jako Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r., którzy wykonywać będą czynności spisowe na terenie Miasta Chorzów.

Kandydat na rachmistrza terenowego winien:

-       być osobą pełnoletnią,

-       zamieszkiwać na terenie miasta Chorzów,

-       posiadać co najmniej średnie wykształcenie,

-       posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,

-       nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego zobowiązany jest wziąć udział w szkoleniu, które obejmować będą cześć teoretyczną i praktyczną. Szkolenie zakończone zostanie egzaminem realizowanym za pomocą aplikacji e/m-learning. Kandydat na rachmistrza terenowego wpisany zostanie na listę rachmistrzów spisowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi.

Rachmistrz terenowy powołany zostanie przez zastępcę Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.

Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie kandydata, które powinno zawierać:

– imię i nazwisko,

– adres zamieszkania,

– numer telefonu,

​– adres email (wzór stanowi załącznik nr 1),

Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (wzór stanowi załącznik nr 2),

Dokument potwierdzający posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (kopia).

Kandydat na rachmistrza terenowego winien dokonać zgłoszenia składając wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie oznaczonej „PSR2020” do dnia 8 lipca 2020 r. poprzez wrzucenie ich do urny stojącej w przedsionku Urzędu Miasta Chorzów, ul. Rynek 1.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela członek GBS Katarzyna Macioł tel. (32) 4165304.

Nabór kandydatów na rachmistrza terenowego do Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.