Wiadomości z Chorzowa

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stanie epidemii 

  • Dodano: 2020-04-29 06:45, aktualizacja: 2020-04-29 07:01

W czasie epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej.

W Chorzowie osoby doznające przemocy w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą otrzymać pomoc i wsparcie. Instytucje, które w normalnych warunkach udzielały wsparcia, obecnie wykonują działania w formie zdalnej – telefonicznie lub za pomocą dostępnych aplikacji internetowych.

Pomoc w zakresie przemocy w rodzinie udzielają następujące podmioty:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa w oparciu o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenie w sprawie standardów specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Placówka ma charakter ponadlokalny i udziela pomocy osobom doznającym przemocy oraz ich dzieciom z Chorzowa oraz innych miejscowości.

Placówka jest czynna 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.

Ośrodek Wsparcia Rodziny zapewnia miejsca hostelowe dla rodzin z problemem przemocy lub przeżywanym kryzysem sprawowania pieczy nad dziećmi, które wymagają czasowego schronienia i pomocy. Do hostelu ośrodka może być skierowany rodzic z dziećmi na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny

Budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie poprzez integrowanie i koordynowanie działania służb, instytucji, organizacji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla rozpatrywania indywidualnych spraw powoływane są grupy robocze, które prowadzone są przez koordynatorów – specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie pandemii ze względu na brak możliwości pracy w grupach do kontaktu z osobą doznającą przemocy wyznaczony jest jako opiekun tej osoby – pracownik socjalny. Do kontaktu z osobą stosującą przemoc wyznaczony jest jako opiekun tej osoby – Policjant.

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej w szczególności rodzinom zagrożonym uzależnieniami i demoralizacją, rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz rodzinom w kryzysie, w szczególności wynikającym z problemu przemocy w rodzinie. W obecnej sytuacji epidemicznej, specjaliści ośrodka udzielają porad i konsultacji oraz prowadzą i  kontynuują terapię indywidualną lub rodzinną w formie zdalnej – telefonicznej oraz za pomocą dostępnych form komunikacji internetowej. Aby skorzystać z pomocy należy umówić termin porady. Rejestracja telefoniczna w ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00.

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Feniks” w ramach Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym zrealizuje „Program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom – promocja trzeźwego stylu życia”, w tym działania skierowane do osób doznających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. W ośrodku działa telefoniczny punkt konsultacyjno-poradniczy, z którego mogą skorzystać potrzebujące osoby, jak również możliwe jest uzyskania wsparcia w tym psychologicznego w formie zdalnej.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży PROM prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny udziela wsparcia dzieciom, młodzieży w wieku 11-21 lat, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzicom i opiekunom. W obecnej sytuacji prowadzone są konsultacje, poradnictwo w tym psychologiczne oraz kontynuowane terapie dla podopiecznych ośrodka w formie zdalnej. Specjaliści mają stały, telefoniczny lub internetowy kontakt z podopiecznymi.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom

Ośrodek udziela wsparcia osobom uzależnionym oraz rodzinie osoby uzależnionej,  rodzicom, których dzieci eksperymentują z różnymi środkami odurzającymi oraz rodzinom  w trakcie kryzysu lub konfliktu.

Terapeuci udzielają głównie porad telefonicznych. Ze swoimi Pacjentami utrzymują telefoniczny kontakt podtrzymujący. Istnieje również możliwość przeprowadzenia sesji na Skype.

Placówki wsparcia dziennego

Placówki te prowadzone są w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Zapewniają więc dzieciom przede wszystkim opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań. W obecnej sytuacji epidemicznej placówki działają zdalnie, głównie za pomocą dostępnych aplikacji internetowych – w dotychczasowych godzinach swojej działalności. Poza odbywającymi się zajęciami wychowawczymi, zajęciami rozwojowymi oraz pomocą w nauce – zwłaszcza ósmoklasistom, podopieczni placówek mogą liczyć na pomoc psychologiczną oraz wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych. Wychowawcy mają stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi placówek.

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoby potrzebujące wsparcia prawnego mogą również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które również prowadzone jest w formie zdalnej – głównie telefonicznej – po uprzednim, telefonicznym lub mailowym  zarezerwowaniu terminu porady.

Centrum Inicjatyw Społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poprzez  Centrum Inicjatyw Społecznych od miesiąca maja b.r. planuje wznowienie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących o przemoc w formie indywidulanej. Zajęcia grupowe nie odbywają się.

Uczestnicy rekrutowani są spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w wyniku procedury „Niebieskiej Karty”. Możliwe jest również samodzielne zgłoszenie się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy.

Możliwość uzyskania pomocy Policji

Dla osób doznających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami dostępne są również specjalne infolinie oraz aplikacje ogólnopolskie (szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/285993,Przemoc-w-rodzinie-jak-uzyskac-pomoc-Policji.html  ):

  • Numer alarmowy 112
  • Aplikacja „alarm”
  • Aplikacja „Moja Komenda”
  • Platforma „ Policja E-usługi”
  • Aplikacja „Twój Parasol”
  • Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

„Niebieska Linia” to bezpłatny, CAŁODOBOWY telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800 12 00 02

Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Ponadto w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE'A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Dodatkowo podjęto działania informacyjne – z prośbą o przekazanie rodzicom lub/i uczniom, do chorzowskich szkół została przekazana w formie elektronicznej ulotka dotycząca funkcjonowania Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacja dotycząca instytucji działających na terenie Miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informacja dotycząca możliwości uzyskania pomocy Policji.

W celu skorzystania z powyższej pomocy należy skontaktować się bezpośrednio z podmiotem udzielającym porad i wsparcia. Szczegółowe informacje, w tym numery telefonów oraz adresy stron internetowych oraz adresy mailowe dostępne są w „Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa” dostępnej w BIP Urzędu Miasta Chorzów  http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=154702869548997527 lub na stronie internetowej Miasta Chorzów w zakładce Portal dla Mieszkańca/Najczęściej zdawane pytania/ 3.Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną? (https://mieszkancy.chorzow.eu/article/3-jak-uzyskac-bezplatna-pomoc-prawna).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również