Wiadomości z Chorzowa

Czym jest karta ewidencji czasu pracy?

 • Dodano: 2023-01-20 07:15, aktualizacja: 2023-01-23 07:57

Pracodawca ma obowiązek gromadzenia dokumentów pracowniczych związanych z każdą osobą zatrudnioną. W szczególności dotyczy to potwierdzeń, stanowiących podstawę rozliczenia czasu pracy pracownika. W tym celu prowadzi się określoną przepisami prawa ewidencję.

Karta ewidencji czasu pracy jest podstawą do właściwego ustalenia wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, a także innych świadczeń np. wypłaty dodatków za godziny nadliczbowe. Ewidencjonowanie czasu pracy osób zatrudnionych jest obowiązkiem pracodawcy, narzuconym przez obowiązujące przepisy prawa.

W jakim celu prowadzi się ewidencję czasu pracy?

Zgodnie z art. 149 § 1 Kodeksu Pracy pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy pracownika w celu prawidłowego wyliczenia wypłaty osób zatrudnionych, a także innych świadczeń związanych z pracą. Ewidencja czasu pracy może być prowadzona w formie papierowej lub elektronicznej (np. poprzez system onPoint). Przepisy prawa nakładają na pracodawcę obowiązek przechowywania ewidencji czasu pracy przez cały okres zatrudnienia pracownika, a także najczęściej 10 lat po ustaniu stosunku pracy. Na żądanie osoby zatrudnionej – pracodawca ma obowiązek udostępnić prowadzoną dla tej osoby ewidencję czasu pracy.

Co zawiera prawidłowa ewidencja czasu pracy?

Dane, które powinny zostać zawarte w ewidencji czasu pracy zostały wymienione w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej. Nie istnieje jeden wzór karty ewidencyjnej, zatem pracodawca może ją prowadzić w dowolny sposób. Ważne, aby rejestr czasu pracy zawierał dane wymienione w przepisach prawa. Ewidencja czasu pracy powinna zawierać:

 • liczbę godzin przepracowanych w danym dniu, a także w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych – wraz z godzinami rozpoczęcia oraz zakończenia pracy;

 • liczbę dni wolnych od pracy, z oznaczeniem powodu ich udzielenia;

 • liczbę godzin pełnionego dyżuru;

 • rodzaj i wymiar zwolnień od pracy;

 • informacje o usprawiedliwionych oraz nieusprawiedliwionych nieobecnościach
  w pracy;

 • informację o czasie pracy pracownika młodocianego przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego.

Jakie dokumenty powinna zawierać prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy?

Do ewidencji czasu pracy należy dołączyć wnioski, dokumenty oraz zgody związane z czasem pracy świadczonej przez pracownika.

Ewidencja czasu pracy powinna zawierać wnioski o:

 • udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,

 • korzystanie ze zwolnienia od pracy w przypadku wychowywania przynajmniej jednego dziecka w wieku do 14 lat;

 • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy;

 • stosowania systemu skróconego tygodnia pracy lub takiego, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta oraz przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy, a także, gdy pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy.

Do ewidencji czasu należy dołączyć dokumenty związane:

 • ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy;

 • z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy;

 • z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy.

Ewidencja czasu pracy musi zawierać też zgody pracownika:

 • opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia - na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy;

 • pracownicy w ciąży na delegowanie poza stałe miejsce pracy i zatrudnianie w systemie przerywanego czasu pracy.

Czy ewidencję czasu pracy prowadzi się dla wszystkich pracowników?

Nie ma obowiązku ewidencjonowania godzin pracy w przypadku osób pracujących w systemie zadaniowym, pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz pracowników otrzymujących ryczałt za godziny nadliczbowe lub za pracę w porze nocnej. Jednak co do tych grup pracodawca w dalszym ciągu ma obowiązek wykazywać dni wolne, urlopy, zwolnienia od pracy (np. chorobowe czy opieka na dzieckiem), a także inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy. Poza wymienionymi grupami pracowników - ewidencję prowadzi się dla indywidualnie dla wszystkich osób zatrudnionych, nawet, gdy jest to tylko 1 pracownik.

Źródło: Onpoint.pl – samoobsługowa platforma HR

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.