Wiadomości z Chorzowa

Chorzów: Kwalifikacja wojskowa 2020

  • Dodano: 2020-02-04 08:00, aktualizacja: 2020-02-04 08:17

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚLĄSKIEGO z dnia 16 stycznia 2020 roku  O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 roku (wyciąg)

1. W okresie od dnia 17 lutego do dnia 3 marca 2020 roku przeprowadzona zostanie na terenie miasta Chorzów kwalifikacja wojskowa w Starochorzowskim Domu Kultury, ul. Siemianowicka 59 od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1600.

2. Do stawienie się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt.1 wzywa się:

    a) mężczyzn urodzonych w 2001 roku,

    b) mężczyzn urodzonych  w latach 1996 – 2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

    c) osoby urodzone w roku 1999 – 2000, które posiadają kategorię zdrowia „B”

   d) kobiety urodzone w latach 1996 - 2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu  

     uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych    

     oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady  

     Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U.,poz.944),                 

3. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: 

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

b) powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

c) wojskowemu komendantowi uzupełnień - aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowydokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

4. Osoba, która stawała już do kwalifikacji wojskowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przedstawia dodatkowo książeczkę wojskową.

a) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający

5. Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej dla osób wymienionych w pkt.2. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

6. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, o których mowa w art. 26 ust.1c ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, mogą spełnić obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem upoważnionej osoby, która przedstawia komisji lekarskiej wypis z treści orzeczenia stwierdzającego niezdolność do pracy lub stopień niepełnosprawności tej osoby.

7. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.

8. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządzi przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

9. Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.