Wiadomości z Chorzowa

Dodatek elektryczny - nabór wniosków

  • Dodano: 2022-12-02 06:45, aktualizacja: 2022-12-02 06:59

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz.U. 2022 poz. 2127)

Komu przysługuje

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Warunki otrzymania świadczenia

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku elektrycznego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w przypadku, gdy:

  • gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378, z późn. zm.), która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy10 (fotowoltaika),
  • gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego, z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (gdy główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, skroplonym gazem LPG lub gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy),
  • gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.),

Wysokość dodatku elektrycznego:

  • 1000 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie do 5 MWh;
  • 1500 zł w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 r. na poziomie przekraczającym 5 MWh (do wniosku należy dołączyć rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh)

Wnioski można składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wnioski w formie pisemnej można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie przy ul. Racławickiej 19, pok. 110 od poniedziałku do piątku w godzinach przyjmowania stron.

Dodatek elektryczny jest świadczeniem jednorazowym i wypłacany jest do 31.03.2023 r.

Z uwagi na fakt, że dodatek ten powiązany jest z gospodarstwem domowym, w przypadku złożenia wniosku przez więcej niż jednego członka tego gospodarstwa przyznawany jest on temu z wnioskodawców, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wniosek o dodatek elektryczny:

Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również