Wiadomości z Chorzowa

Nabór wystawców na Chorzowski Jarmark Wielkanocny Online 2021

 • Dodano: 2021-03-11 08:15, aktualizacja: 2021-03-11 06:47

Wielkimi krokami zbliżamy się do Świąt Wielkanocnych! W związku z tym, przygotowujemy dla Was Jarmark Online.

Odbędzie się on w interaktywnej formie na specjalnej zakładce strony Urzędu Miasta. Szykujemy ciekawą ofertę, atrakcje i kilka niespodzianek. Koniecznie śledźcie nasz profil, bo o szczegółach będziemy informować niebawem. 

Wszystkich zainteresowanych, chcących wziąć udział w wydarzeniu, które potrwa od 22 marca do 2 kwietnia prosimy o przesłanie uzupełnionego formularza (Załącznik nr 1) wraz z opisem i zdjęciami asortymentu na maila: jarmark@chorzow.eu

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca. Złożenie formularza zgłoszeni owego nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej do uczestnictwa w Jarmarku Online.

REGULAMIN

CHORZOWSKIEGO JARMARKU WIELKANOCNEGO - ONLINE

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w „Chorzowskim Jarmarku Wielkanocnym
  - online” zwanym w dalej: „Jarmarkiem Online”.
 2. Jarmark Online przeprowadzony zostanie na stronie: jarmark.chorzow.eu oraz wydarzeniu utworzonym na oficjalnej stronie Miasta Chorzów na portalu społecznościowym Facebook,
  pod adresem www.facebook.com/umchorzow.
 3. Jarmark Online rozpocznie się 22 marca 2021 r. i skończy się 2 kwietnia 2021 r.
 4. Cele Jarmarku Online:

a) prezentacja przedsiębiorców i artystów w dobie pandemii COVID-19 za pomocą miejskich kanałów informacyjnych,

b) promocja lokalnych i regionalnych przedsiębiorców,

c) promocja tradycji wielkanocnej,

d) promocja Miasta Chorzów.

 

 1. W ramach Jarmarku Online nie będzie prowadzona bezpośrednia sprzedaż, a jedynie promocja
  i prezentacja asortymentu zgłoszonych przedsiębiorców i artystów  oraz udostępnienie ich danych kontaktowych dla odbiorców ww. wydarzenia.
 2. Prezentowani przedsiębiorcy i artyści prowadzą działalność handlową na własny rachunek
  i odpowiedzialność.
 3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dostępność, jakość i ceny oferowanych produktów.
 4. Umowy sprzedaży są zawierane wyłącznie pomiędzy kupującym a przedsiębiorcą lub artystą,
  na uzgodnionych pomiędzy stronami warunkach.  Za zgodność zakupionych rzeczy z zawartą między stronami umową wyłączną odpowiedzialność ponosi sprzedający – przedsiębiorca
  lub artysta.
 5. Udział w Jarmarku Online jest bezpłatny i dobrowolny.
 6. Jarmark Online nie jest w żaden sposób ani w żadnym zakresie sponsorowany, popierany, przeprowadzany, administrowany ani stowarzyszony z serwisem Facebook dostępnym
  w Internecie pod adresem www.facebook.com (dalej: „Facebook”). Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

 

§ 2

Idea Jarmarku Online

 

Miasto Chorzów w dobie pandemii COVID-19 chcąc wesprzeć lokalnych przedsiębiorców
i artystów organizuje akcję promocyjną pt. „Chorzowski Jarmark Wielkanocny – online”. Mamy nadzieję, że to wydarzenie nie tylko ułatwi kontakt przedsiębiorców z klientami,
ale pozwoli mieszkańcom naszego miasta i okolic na stworzenie namiastki przedświątecznej atmosfery. Udział w Jarmarku Online mogą wziąć podmioty z całej Polski, a w szczególności
te lokalne i regionalne oferujące produkty i usługi związane ze Świętami Wielkanocnymi.  Baza wystawców wraz z materiałami promocyjnymi będzie dostępna na stronie internetowej jarmark.chorzow.eu i oficjalnej stornie Miasta Chorzów na portalu społecznościowym Facebook.


§ 3
Organizator

 

 1. Organizatorem Jarmarku Online jest Miasto Chorzów – Miasto na Prawach Powiatu, Rynek 1,  41-500 Chorzów.
 2. Komórką odpowiedzialną za organizację Jarmarku Online jest Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Chorzów.
 3. Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej mieści się w Urzędzie Miasta Chorzów, ul. Rynek 1,
  41-500 Chorzów, pokój 220, tel. 32 416 52 20, e-mail: jarmark@chorzow.eu


  § 4
  Uczestnicy

 

 1. W Jarmarku Online uczestnikami w postaci wystawców mogą być:
 1. Twórcy i rękodzielnicy z całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych
  i regionalnych artystów.
 2. Przedsiębiorcy posiadający w swym asortymencie: unikatowe ozdoby świąteczne, wyroby ceramiczne, rękodzieło, biżuterię, wyroby z drewna itp.
   
  § 5

  Zasady udziału w Jarmarku Online

 

 1. Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku Online, zobowiązane są do złożenia kompletnego
  i prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz należy złożyć drogą elektroniczną na wskazany
  w § 3 ust. 3 adres e-mail do 15 marca 2021 r. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest u Organizatora.
 2. Osoby zainteresowane w ramach formularza zgłoszeniowego wypełniają opis swojej działalności, który może zostać edytowany przez Organizatora w związku z dbałością
  o poprawność językową, stylistyczną itp..
 3. Osoby zainteresowane do formularza zgłoszeniowego powinny dołączyć zdjęcia, filmy, grafiki
  i teksty promocyjne.
 4. Organizator nie udostępni w ramach Jarmarku Online zdjęć i filmów, których treść
  w jakikolwiek sposób narusza godność ludzką i które są sprzeczne z obowiązującym prawem
  i ogólnie przyjętymi normami społecznymi.
 5. Zgłaszając swój udział w Jarmarku Online uczestnik:
 1. potwierdza, że posiada wszelkie prawa autorskie do przesłanych zdjęć, filmów, grafik
        i tekstów dot. asortymentu (osobiste i majątkowe),
 2. jest uprawniony do rozpowszechniania wizerunku osób utrwalonych na zdjęciach
  i filmach, nie narusza prywatności i dóbr osobistych innych osób,
 3. wyraża zgodę na zamieszczenie opisu działalności, zdjęć, filmów i grafik
  dot.  asortymentu oraz danych kontaktowych na portalu Facebook na oficjalnej stronie Miasta Chorzów oraz publikację na stronie internetowej  jarmark.chorzow.eu.
 4. nie będzie dochodził żadnych roszczeń z tytułu publikacji i rozpowszechniania
  przez Organizatora opisu, zdjęć, filmów i grafik dot. asortymentu oraz danych kontaktowych na podstawie podpisanego formularza zgłoszeniowego.
 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego nie jest równoznaczne z przyjęciem osoby zgłaszającej
  do uczestnictwa w Jarmarku Online.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa w Jarmarku Online, jeśli proponowany przez osobę zgłaszającą asortyment nie będzie wpisywał się w ideę Jarmarku Online. O odmowie uczestnictwa w Jarmarku Online Organizator poinformuje osobę zgłaszającą w drodze elektronicznej na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.
 3. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, uczestnik może zostać wykluczony
  z Jarmarku Online.

 

§ 6

Ochrona danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję się, że przetwarzając dane osobowe uczestników Chorzowskiego Jarmarku Wielkanocnego - online:

 1. Administratorem danych osobowych uczestnika Jarmarku Online jest Miasto Chorzów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: tel. 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu.
 3. Dane osobowe podane w formularzu zgłoszeniowym uczestnika Jarmarku Online będą przetwarzane
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu uczestniczenia w Jarmarku Online, przeprowadzenia Jarmarku, a także promocji Miasta Chorzów na podstawie zaakceptowanego regulaminu oraz ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Jarmarku Online.
 5. Odbiorcą danych osobowych uczestnika Jarmarku Online będą podmioty posiadające upoważnienie ustawowe w tym zakresie szczególnie w zakresie nadzoru i kontroli, podmioty współpracujące
  z Miastem na podstawie zawartych umów (kancelaria prawna, obsługa informatyczna, niszczenie dokumentów). Dane osobowe w zakresie podania imienia i nazwiska/ nazwy przedsiębiorstwa i danych kontaktowych mogą być udostępnione w materiałach informacyjnych i promocyjnych Jarmarku Online oraz w Internecie, prasie, telewizji, na oficjalnej stronie internetowej jarmark.chorzow.eu, na stronie Miasta Chorzów na portalu społecznościowym Facebook.
 6. Dane osobowe przekazane przez uczestników będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku 2020 r., następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną B10;
 7. Istnieje:

a) prawo żądania dostępu do swoich danych oraz ich uzupełnienia i sprostowania,  wnioskowanie o ograniczenie przetwarzania,

b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy  uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Dane osobowe uczestnika Jarmarku Online nie będą podlegać zautomatyzowanym decyzjom w tym profilowaniu..

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 

 1. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Jarmarku Online w trakcie jego trwania
  w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności. Informacja o zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
  www.chorzow.eu i stronie Miasta Chorzów na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania akcji lub przerwania bez podawania przyczyn.
 4. Regulamin Jarmarku Online jest dostępny na stronie internetowej www.chorzow.eu
  i w siedzibie Organizatora.

 

Załącznik nr 1:

[POBIERZ] Formularz Wielkanocny

Nabór wystawców na Chorzowski Jarmark Wielkanocny Online 2021

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.