Wiadomości z Chorzowa

Rekrutacja do chorzowskich przedszkoli i szkół

 • Dodano: 2023-03-09 06:30, aktualizacja: 2023-03-09 06:41

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Nabór do przedszkoli i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2020, 2019, 2018
i 2017  zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA!: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku. https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w odpowiednim terminie poprzedzającym termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

ZASADY REKRUTACJI

Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziału zerowego w Szkole Podstawowej nr 15.

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 27 lutego do 10 marca 2023r.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Kryteria rekrutacji

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe:

 1. Wielodzietność rodziny kandydata
 2. Niepełnosprawność kandydata
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz Uchwale Nr XLIV/728/2021 Rady Miasta Chorzów o zmianie Uchwały Nr XVI/279/19 RM Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r. http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_728_.pdf:

 1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.
 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.
 4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.
 5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.
 6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, albo pozostaje pod opieką dziennego opiekuna, ujętego w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

 1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub  wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.
 2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.
 3. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
 4. kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.
 5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).
 6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

Terminy rekrutacji właściwej:

 1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  od 27.02.2023, godz.8.00 do 10.03.2023, godz.15.00
 2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym   od 27.02.2023, godz. 8.00 do 24.03.2023.
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29.03.2023, godz. 9.00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 29.03.2023, od godz. 9.00  do 12.04.2023, do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 13.04.2023, godz. 9.00

Terminy określa Zarządzenie Nr OR. 13 .2023 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 20 stycznia 2023r.
https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167446606033315441 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024. 

Wskazywanie miejsc

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie do 28 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie Rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

UWAGA!: Wnioski złożone po terminach rekrutacji rozpatrywane będą na bieżąco zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej i wskazaniu miejsc, w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, 29 maja 2023r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

 1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 29.05.2023, godz. 8.00 do 05.06.2023, godz.15.00.
 2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym od 29.05.2023, godz. 8.00 do 12.06.2023
 3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 15.06.2023, godz. 9.00
 4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia  od 15.06.2023, od godz. 9.00  do 22.06.2023, do godz. 15.00
 5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 23.06.2023, godz. 9.00

UWAGA!: Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.


Nabór do szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024

27 lutego 2023r. rozpoczyna się rekrutacja dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych do oddziałów ogólnodostępnych, która potrwa do 31 marca 2023r.

W elektronicznym naborze do klas pierwszych szkół podstawowych uczestniczą szkoły publiczne prowadzone przez Miasto Chorzów. 

Zalogowanie się do systemu elektronicznego naboru będzie możliwe po wpisaniu adresu:

https://rekrutacje-chorzow.pzo.edu.pl/switcher-public/index!doDefault.action

Kandydaci do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowani są na podstawie:

 • ZGŁOSZENIA – do szkoły, w obwodzie której kandydat mieszka. ZGŁOSZENIE należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły obwodowej. Kandydat do ww. szkoły przyjmowany jest z urzędu.
 • WNIOSKU – do szkoły spoza obwodu. Kandydaci spoza obwodu mogą być przyjęci, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami i kandydat spełnia kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. WNIOSEK wraz z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów należy wypełnić w systemie elektronicznego naboru, wydrukować, podpisać i zanieść do szkoły wybranej w I preferencji.

UWAGA!: Kandydaci do oddziałów specjalnych oraz integracyjnych (na 5 miejsc dla dzieci orzeczonych)- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego- NIE UCZESTNICZĄ w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania kandydata, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  do oddziału specjalnego lub na jedno z pięciu miejsc w oddziale integracyjnym, rodzic powinien zgłosić się w terminie do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. nr 1 do Zasad organizacji kształcenia dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Mieście Chorzów, będących załącznikiem do  Zarządzenia Nr OR.175.2020 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 24 sierpnia 2020 roku. https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

UWAGA!: Kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegający się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego uczestniczą w rekrutacji zgodnie z ogólnymi zasadami postępowania rekrutacyjnego w roku szkolnym 2023/2024.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XLIII/702/2021 Rady Miasta Chorzów z dnia 25 listopada 2021r. 
http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_702.pdf w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

 1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru do klas 1-7 w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna
 2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt.  – informacje zawarte we wniosku
 3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą w obwodzie szkoły pierwszego wyboru -  4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
 4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
 5. Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego znajdującego się w budynku szkoły podstawowej, o przyjęcie do której się ubiega, w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie edukacji kandydata - 2 pkt.  - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata
 6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.14.2023 z dnia 20 stycznia 2023r. Prezydenta Miasta Chorzów https://bip.chorzow.eu/index.php?id=167446606619357838 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów, na rok szkolny 2023/2024:

 1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej poza obwodem wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata spoza obwodu kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: od 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023r., godz. 15:00
 2. Rejestracja w systemie oraz złożenie zgłoszenia kandydata do obwodowej szkoły podstawowej: 27 lutego, godz. 8:00 do 31 marca 2023, godzina 15:00.
 3. Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym: 27 lutego do 7 kwietnia 2023r.
 4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych: 14 kwietnia 2023r., godz. 9:00
 5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w placówce zakwalifikowania: od 14 do 27 kwietnia 2023r., godz. 15:00
 6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 28 kwietnia 2023r., godz. 9.00.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również