Wiadomości z Chorzowa

Informacje dotyczące koronawirusa [Aktualizacja]

 • Dodano: 2020-06-09 06:45, aktualizacja: 2020-06-09 06:49

Prezentujemy aktualne informacje na temat koronawirusa.

[Aktualizacja 08.06.2020]

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

 1. Do dnia 21 czerwca 2020r. na mocy Decyzji Nr PSI.6334.75.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 4 czerwca 2020 roku, następuje dalsze czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego wymienionych niżej placówek:

 • warsztatów terapii zajęciowej;

 • środowiskowych domów samopomocy;

 • dziennych domów i klubów seniora, w tym w placówek działających w ramach Programu Senior+;

 • placówek wsparcia dziennego.

 1. Do odwołania obowiązuje wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych oraz innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

 2. Do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów następuje wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Chorzów https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-prawna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna (...) / Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego http://bip.chorzow.eu/index2.php?id=157768772313375684


[Aktualizacja 05.06.2020 r.]

Przedłużająca się izolacja, stres, niepewność, lęk związany z utratą pracy czy chorobą bliskich, powodują, że wiele osób częściej sięga po alkohol.

W związku z tym w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=159110029143536759 w zakładce „Alkohol w czasie epidemii” są dostępne materiały przygotowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych adresowane do mieszkańców.

Materiały zostały opracowane przez dziennikarzy - mają przystępną, poradnikową formułę i zróżnicowaną tematykę. Pojawiały się w nich prawdziwe, ludzkie historie oraz dawka wartościowej wiedzy na czas pandemii.

Poniżej podajemy listę tematów załączonych materiałów:

 1. Alkohol i koronawirus. Obalamy mit o „odkażaniu organizmu”
 2. Domowe „happy hours” i „quarantini”. Podczas epidemii pijesz więcej? Sprawdź, czy możesz mieć problem z alkoholem
 3. W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i alkoholu. Jak kontrolować swoje picie?
 4. 5 porad
 5. Zamiast alkoholu. Jak radzić sobie ze stresem w czasie epidemii?
 6. Izolacja stała się koszmarem – dramat rodzin z problemem alkoholowym. Gdzie szukać wsparcia?
 7. „Mniejsze ryzyko wpadki”, „mały ruch” – kierowcom podczas epidemii puszczają hamulce. Nietrzeźwi kierujący to plaga także w czasie koronawirusa
 8. Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc, nie wychodząc z domu!
 9. Izolacja może być szansą. Jak budować dobre relacje z dziećmi podczas pandemii?
 10. Nastolatki, pandemia i używki. „Dzieci i młodzież potrzebują teraz szczególnej uwagi”
 11. Ciężka sytuacja uzależnionych od alkoholu. Jak utrzymać abstynencję w czasie pandemii?

[Aktualizacja 25.05.2020 godz. 15:00]

INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI NIEKTÓRYCH PLACÓWEK DZIAŁAJĄCYCH W SFERZE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Do dnia 7 czerwca 2020r. na mocy Decyzji Nr PSI.6334.67.2020 Wojewody Śląskiego z dnia 25 maja 2020 roku, następuje dalsze czasowe zawieszenie działalności na terenie województwa śląskiego wymienionych niżej placówek:

 • placówek wsparcia dziennego;

 • dziennych domów i klubów seniora, w tym w placówek działających w ramach Programu Senior+;

 • środowiskowych domów samopomocy;

 • warsztatów terapii zajęciowej.

Do odwołania obowiązuje wstrzymanie odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych oraz innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

Do odwołania udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach na terenie Miasta Chorzów następuje  wyłącznie za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Miasta Chorzów https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-prawna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów w zakładce Nieodpłatna Pomoc Prawna (...) / Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego http://bip.chorzow.eu/index2.php?id=157768772313375684


Aktualizacja [25.05.2020 r.]

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie zaprasza mikroprzedsiębiorców, w tym firmy jednoosobowe mające miejsce wykonywania działalności gospodarczej w Chorzowie, do składania wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Pomoc w formie  jednorazowej pożyczki  z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności, w wysokości  do 5000 zł, może zostać umorzona po spełnieniu przez Pożyczkobiorcę warunku prowadzenia działalności przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka adresowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 01.04.2020 r. Oznacza to, że przedsiębiorca w dniu 31 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą i nie mogła być ona zawieszona także w dniu składania wniosku o pożyczkę.

Szczegóły naboru oraz wnioski wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie - https://chorzow.praca.gov.pl


[Aktualizacja 19.05.2020 godz. 14:30]

Wydział Polityki Społecznej informuje, że od dnia 18.05.2020r. wznowił działalność Żłobek Miejski wraz z filią oraz większość żłobków niepublicznych działających na terenie Miasta Chorzów.


Uruchomienie placówek nastąpiło w oparciu o Wytyczne Przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r., dostępne w poniższym linku:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%C5%BC%C5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Szczegółowych informacji dotyczących opieki nad dziećmi udzielają poszczególne podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce.


[Aktualizacja 28.04.2020 godz. 14:30]

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w stanie epidemii 

W czasie epidemii izolacja i brak kontaktów z innymi osobami sprzyjają nasilaniu się aktów przemocy domowej.

W Chorzowie osoby doznające przemocy w rodzinie a także świadkowie przemocy mogą otrzymać pomoc i wsparcie. Instytucje, które w normalnych warunkach udzielały wsparcia, obecnie wykonują działania w formie zdalnej – telefonicznie lub za pomocą dostępnych aplikacji internetowych.

Pomoc w zakresie przemocy w rodzinie udzielają następujące podmioty:

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie działa w oparciu
o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenie w sprawie standardów specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Placówka ma charakter ponadlokalny i udziela pomocy osobom doznającym przemocy oraz ich dzieciom z Chorzowa oraz innych miejscowości.

Placówka jest czynna 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w tygodniu.

Ośrodek Wsparcia Rodziny zapewnia miejsca hostelowe dla rodzin z problemem przemocy lub przeżywanym kryzysem sprawowania pieczy nad dziećmi, które wymagają czasowego schronienia i pomocy. Do hostelu ośrodka może być skierowany rodzic z dziećmi na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zespół Interdyscyplinarny

Budowanie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Chorzowie poprzez integrowanie i koordynowanie działania służb, instytucji, organizacji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dla rozpatrywania indywidualnych spraw powoływane są grupy robocze, które prowadzone są przez koordynatorów – specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W okresie pandemii ze względu na brak możliwości pracy w grupach do kontaktu
z osobą doznającą przemocy wyznaczony jest jako opiekun tej osoby – pracownik socjalny. Do kontaktu z osobą stosującą przemoc wyznaczony jest jako opiekun tej osoby – Policjant.

Ośrodek Psychoterapii i Promocji Rodziny prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny, którego zadaniem jest udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i prawnej w szczególności rodzinom zagrożonym uzależnieniami i demoralizacją, rodzinom, w których występują problemy alkoholowe oraz rodzinom w kryzysie, w szczególności wynikającym
z problemu przemocy w rodzinie. W obecnej sytuacji epidemicznej, specjaliści ośrodka udzielają porad i konsultacji oraz prowadzą i  kontynuują terapię indywidualną lub rodzinną w formie zdalnej – telefonicznej oraz za pomocą dostępnych form komunikacji internetowej. Aby skorzystać z pomocy należy umówić termin porady. Rejestracja telefoniczna w ośrodku od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 19.00.

Chorzowskie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Feniks” w ramach Ośrodka Przeciwdziałania Uzależnieniom i Dysfunkcjom Społecznym zrealizuje „Program pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom – promocja trzeźwego stylu życia”, w tym działania skierowane do osób doznających przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym. W ośrodku działa telefoniczny punkt konsultacyjno-poradniczy, z którego mogą skorzystać potrzebujące osoby, jak również możliwe jest uzyskania wsparcia w tym psychologicznego w formie zdalnej.

Profilaktyczno-Rozwojowy Ośrodek dla Młodzieży PROM prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny udziela wsparcia dzieciom, młodzieży w wieku 11-21 lat, eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi oraz ich rodzicom i opiekunom. W obecnej sytuacji prowadzone są konsultacje, poradnictwo w tym psychologiczne oraz kontynuowane terapie dla podopiecznych ośrodka w formie zdalnej. Specjaliści mają stały, telefoniczny lub internetowy kontakt z podopiecznymi.

Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom

Ośrodek udziela wsparcia osobom uzależnionym oraz rodzinie osoby uzależnionej,  rodzicom, których dzieci eksperymentują z różnymi środkami odurzającymi oraz rodzinom  w trakcie kryzysu lub konfliktu.

Terapeuci udzielają głównie porad telefonicznych. Ze swoimi Pacjentami utrzymują telefoniczny kontakt podtrzymujący. Istnieje również możliwość przeprowadzenia sesji na Skype.

Placówki wsparcia dziennego

Placówki te prowadzone są w formie opiekuńczej i specjalistycznej. Zapewniają więc dzieciom przede wszystkim opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, rozwój zainteresowań. W obecnej sytuacji epidemicznej placówki działają zdalnie, głównie za pomocą dostępnych aplikacji internetowych – w dotychczasowych godzinach swojej działalności. Poza odbywającymi się zajęciami wychowawczymi, zajęciami rozwojowymi oraz pomocą w nauce – zwłaszcza ósmoklasistom, podopieczni placówek mogą liczyć na pomoc psychologiczną oraz wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych. Wychowawcy mają stały kontakt telefoniczny z podopiecznymi placówek.

Nieodpłatna pomoc prawna

Osoby potrzebujące wsparcia prawnego mogą również skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, które również prowadzone jest w formie zdalnej – głównie telefonicznej – po uprzednim, telefonicznym lub mailowym  zarezerwowaniu terminu porady.

Centrum Inicjatyw Społecznych

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chorzowie poprzez Centrum Inicjatyw Społecznych
od miesiąca maja b.r. planuje wznowienie programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących o przemoc w formie indywidulanej. Zajęcia grupowe nie odbywają się.

Uczestnicy rekrutowani są spośród klientów Ośrodka Pomocy Społecznej oraz w wyniku procedury „Niebieskiej Karty”. Możliwe jest również samodzielne zgłoszenie się osób zainteresowanych uzyskaniem pomocy.

Możliwość uzyskania pomocy Policji

Dla osób doznających przemocy w rodzinie lub będących jej świadkami dostępne są również specjalne infolinie oraz aplikacje ogólnopolskie (szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/285993,Przemoc-w-rodzinie-jak-uzyskac-pomoc-Policji.html  ):

 • Numer alarmowy 112
 • Aplikacja „alarm”
 • Aplikacja „Moja Komenda”
 • Platforma „Policja E-usługi”
 • Aplikacja „Twój Parasol”
 • Policyjny Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

„Niebieska Linia” to bezpłatny, CAŁODOBOWY telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy 800 12 00 02

Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info

Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

Ponadto w każdy poniedziałek w godz. 13.00-15.00 członkowie rodzin z problemem przemocy i problemem alkoholowym mogą skonsultować się przez SKYPE'A (pogotowie.niebieska.linia) ze specjalistą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Oferta adresowana jest także do osób głuchych i niedosłyszących - dyżurujący konsultanci posługują się językiem migowym.

Dodatkowo podjęto działania informacyjne – z prośbą o przekazanie rodzicom lub/i uczniom, do chorzowskich szkół została przekazana w formie elektronicznej ulotka dotycząca funkcjonowania Ogólnopolskiego Telefonu Zaufania „Niebieska Linia” na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacja dotycząca instytucji działających na terenie Miasta w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz informacja dotycząca możliwości uzyskania pomocy Policji.

W celu skorzystania z powyższej pomocy należy skontaktować się bezpośrednio z podmiotem udzielającym porad i wsparcia. Szczegółowe informacje, w tym numery telefonów oraz adresy stron internetowych oraz adresy mailowe dostępne są w „Liście jednostek nieodpłatnego poradnictwa” dostępnej w BIP Urzędu Miasta Chorzów  http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=154702869548997527 lub na stronie internetowej Miasta Chorzów w zakładce Portal dla Mieszkańca/Najczęściej zdawane pytania/ 3.Jak uzyskać bezpłatną pomoc prawną? (https://mieszkancy.chorzow.eu/article/3-jak-uzyskac-bezplatna-pomoc-prawna).


[Aktualizacja 23.04.2020 godz. 15:30]

Urząd Miasta nie udostępni danych osobowych mieszkańców Poczcie Polskiej, bo obecnie nie ma żadnej podstawy prawnej by to zrobić – zapewnia Krzysztof Karaś, sekretarz Chorzowa.

Dane mieszkańców są należycie chronione, a o nieuprawnionej, w naszej ocenie, próbie pozyskania bazy poinformowaliśmy już Urząd Ochrony Danych Osobowych – dodaje Krzysztof Karaś.


W nocy z środy na czwartek polskie samorządy otrzymały maile z domeny Poczty Polskiej z wnioskiem o wydanie w ciągu 2 dni danych wyborców m.in. numeru PESEL, imion, nazwisk oraz  adresów. Mail nie był podpisany imiennie ani tradycyjnie ani elektronicznie.  

-  Na tę chwilę wybory  w Polsce wciąż przeprowadza tylko i wyłącznie Państwowa Komisja Wyborcza. W dodatku nikt nie odwołał tych zaplanowanych na 10 maja, które odbywać się mają w dotychczasowej formule, tzn. w lokalach wyborczych.  Mimo pandemii, chcąc nie chcąc, Chorzów , ale też inne miasta muszą realizować to zadanie. Zgodnie z aktualnym Kodeksem Wyborczym ostatnim działaniem było zbieranie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych. Wciąż jednak brakuje około 60 osób,  by zapewnić minimalne składy w 62 obwodowych komisjach. Wciąż też wpływają kolejne rezygnacje – informuje sekretarz Chorzowa.


[Aktualizacja 21.04.2020 godz. 17:30]

Urząd Miasta w Chorzowie przyspiesza z akcją rozdawania maseczek seniorom. Maseczki otrzymują już ostatni członkowie programu Chorzów 60+, dlatego czas na wsparcie pozostałych starszych mieszkańców miasta. W środę 22 kwietnia pracownicy wodociągów, harcerze i wolontariusze będą rozdawać maseczki przed 10 marketami na terenie całego miasta. W każdym punkcie, między 10:00 a 12:00 rozdają około 500 masek. Seniorzy, którzy obawiają się wyjścia z domu mogą zadzwonić na infolinię Centrum Integracji Międzypokoleniowej i poprosić o dostarczenie. Numery telefonu: 695 563 067 i 32 245 93 40

Lokalizacja rozdawania maseczek:
BATORY
1. ALDI - St. Batorego 56, 41-506 Chorzów
2. LIDL - 16 Lipca 2, 41-506 Chorzów

KLIMZOWIEC
1. NETTO - Racławicka 20, 41-506 Chorzów
2. BIEDRONKA - ul. Gałeczki 30, 41-506 Chorzów

CHORZÓW STARY
1. BIEDRONKA - plac Świętego Jana 24, 41-503 Chorzów
2. LIDL - Tadeusza Kościuszki 61, 41-500 Chorzów

CHORZÓW 2
1. BIEDRONKA - ul, Świętego Piotra 14, 41-500 Chorzów
2. ELECLERC - Żołnierzy Września 22, 41-500 Chorzów
3. LEWIATAN - Opolska 2/Lok. 2, 41-500 Chorzów

CENTRUM
1. ALDI - Tadeusza Kościuszki 3, 41-500 Chorzów


[Aktualizacja 18.04.2020 godz. 17:00]

Część starszych mieszkańców Chorzowa już nosi maseczki ochronne w ramach akcji "Maseczka dla seniora". W pierwszej kolejności otrzymują je osoby, które posiadają Kartę 60+. Ta akcja jest już na półmetku. Od środy 22 kwietnia Centrum Integracji Międzypokoleniowej będzie czekać na sygnały od pozostałych chorzowskich seniorów, którzy również potrzebują dodatkowej ochrony.

Seniorzy spoza programu Chorzów 60+, którzy chcieliby otrzymać maseczkę, od 22 kwietnia w godzinach 8:00 - 16:00 mogą dzwonić pod numery: 695 563 067 oraz 32 245 93 40

Sukcesywnie będziemy dostarczać maseczki starszym chorzowianom. Jednak od 16 kwietnia zakrywanie nosa i oczu to nasz codzienny obowiązek, dlatego warto dodatkowo samodzielnie zaopatrzyć się w kolejne maseczki - podkreśla Marta Jakubczyk, dyrektor Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Chorzowie.

Zwłaszcza, że maseczek powinno się używać maksymalnie do czasu ich zawilgocenia. To jedna z kilku zasad poprawnego używania maseczek, które Urząd Miasta zebrał w instrukcję obsługi w formie infografiki 

Akcja „Maseczka dla seniora” to wspólne przedsięwzięcie Urzędu Miasta, Centrum Integracji Międzypokoleniowej, Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ADM i ADM Serwis.


[Aktualizacja 16.04.2020 godz. 17:30]

Pierwszy raz chorzowscy radni obradowali przez internet. W celu zminimalizowania ryzyka zakażenia koronawirusem Rada Miasta czwartkową sesję o godzinie 15:00 przeprowadziła zdalnie. Na sali znalazło się zaledwie kilka osób. W taki sposób podjęto chociażby uchwały dotyczące regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście czy w sprawie czasowego pobierania opłat za parkowanie. 
 


[Aktualizacja 14.04.2020 godz. 07:30]

Już od najbliższego czwartku do naszych obowiązków dochodzi jeden nowy, kluczowy element. 16 kwietnia 2020 roku wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. 

Przedłużone zostaną obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

 • ograniczenia w przemieszczaniu się;
 • zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
 • ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
 • ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
 • zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
 • zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
 • zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich; 
 • zamknięcie restauracji; 
 • ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
 • ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.). 

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

 • zamknięcie szkół i uczelni;
 • przedszkoli i żłobków;
 • zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
 • zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego. 

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

 • zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
 • obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

 • ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Źródło: gov.pl/koronawirus


[Aktualizacja 09.04.2020 godz. 12:00]

10 tysięcy maseczek ochronnych trafi do chorzowskich seniorów. Maseczki wielokrotnego użytku w pierwszej kolejności trafią do uczestników programu Chorzów 60+.

To nie są maseczki, które w 100 proc. chronią seniorów przed wirusem. Stanowią jednak dodatkową ochronę, gdy będą oni zmuszeni otworzyć drzwi na przykład listonoszowi czy z jakichś powodów będą musieli wyjść na zewnątrz. Należy jednak pamiętać, że najlepszą ochroną przed zakażeniem jest pozostawanie w domu i o to proszę starszych chorzowian – apeluje Andrzej Kotala, Prezydent Chorzowa.

"Maseczka dla seniora" to wspólna akcja Urzędu Miasta, Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, ADM Chorzów, ADM Serwis oraz Centrum Integracji Międzypokoleniowej.

Maseczki są pakowane w woreczki foliowe. Załączona jest do nich ulotka z instrukcją obsługi. Sukcesywnie, przez kolejne kilkanaście dni, maseczki będą dostarczane do skrzynek pocztowych chorzowskich seniorów. Dystrybucją zajmuje się Centrum Integracji Międzypokoleniowej. 


[Aktualizacja 07.04.2020 godz. 14:20]

Szybkie przebadanie całej załogi i pełna dezynfekcja całego budynku komendy straży miejskiej w Chorzowie. Straż Miejska - w uzgodnieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną zadziałała szybko i zgodnie z procedurami, kiedy okazało się, że u jednego z funkcjonariuszy stwierdzono koronawirusa. Momentalnie dokonano analizy z kim mógł kontaktować się lub kontaktował się zakażony. Stwierdzono 13 osób, które od razu poddano wymazowi. Badani oczekiwali na wyniki w kwarantannie domowej i nie podejmowali w tym czasie pracy. Wyniki wykazały 6 osób zakażonych, które od razu zostały objęte izolacją domową bądź leczeniem. 5 osób, pomimo wyniku negatywnego, musi zgodnie z poleceniami sanepidu pozostać na kwarantannie do przyszłego tygodnia. Dwoje funkcjonariuszy czeka jeszcze na wyniki. 

Profilaktycznie cała załoga została poddana szybkim testom - WSZYSTKIE wykazały wynik negatywny. Komenda Straży Miejskiej została poddana całkowitej dezynfekcji. Straż Miejska, pomimo ograniczonego składu, wykonuje swoje obowiązki w normalnym trybie

 • 34 Pracowników Straży Miejskiej:
 • 25 osób z wynikiem ujemnym
 • 7 osób zakażonych
 • 2 osoby czekają na wyniki

[Aktualizacja 06.04.2020 godz. 15:00]

W Chorzowie sklepy będą mogły działać nawet 24 godziny na dobę. Taką decyzję, związaną z pandemią koronawirusa podjął Prezydent Miasta Andrzej Kotala. Zarządzenie weszło w życie tuż przed Świętami Wielkanocnymi.

Zarządzenie ma zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców podczas zakupów. Wnioskowali też o to właściciele sklepów. Pozwoli to na rozłożenie ruchu czyli realne zmniejszenie liczby osób przebywających w sklepie lub czekających przed nim na wejście - tłumaczy Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala.

Do tej pory sklepy w Chorzowie nie były w nocy otwarte. Teraz mieszkańcy będą mogli udać się do sklepów (placówek handlu detalicznego) o dowolnej porze, którą uznają za najbezpieczniejszą dla siebie. Zarządzenie nie zezwala na nocną sprzedaż alkoholu i będzie obowiązywało do odwołania.


Aktualizacja 02.04.2020 godz. 17:00]

Sprawdź www.pakiet.chorzow.eu

Pandemia koronawirusa postępuje. Za nami kolejne dni nieczynnych pubów, restauracji i lokali usługowych. To nie tylko straty dla samych przedsiębiorców, ale dziesiątek chorzowian, którzy pracują w takich przedsiębiorstwach. To dlatego w całym mieście przygotowywane jest wsparcie dla chorzowskiego biznesu. Pakiet obejmuje ulgi w czynszach, opłatach za wodę i współprace z innymi podmiotami.

Chorzowski Pakiet Antykryzysowy dla Biznesu: 

ZWOLNIENIE Z CZYNSZU
Pomoc dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes w lokalach wynajmowanych od miasta. Chodzi tu o branże, w których prowadzenie działalności zostało prawnie ograniczone na skutek ogłoszenia stanu epidemicznego. Właściciele chociażby restauracji czy kawiarni, prowadzonych w lokalach należących do miasta, mogą ubiegać się nawet o 100% zwolnienie z czynszu na czas stanu epidemicznego. Oprócz tego nowe zarządzenie wprowadza możliwość ubiegania się o obniżkę stawek czynszowych do 50% także przez 3 miesiące po odwołaniu stanu epidemicznego. 


Najemcy lokali użytkowych prowadzących działalność gospodarczą nie objętą ograniczeniami również mogą ubiegać się o czasowe obniżenie stawek czynszu nawet o połowę. 

ULGI W OPŁATACH ZA WODĘ
Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji proponuje przedsiębiorcom (a także samorządowym i prywatnym podmiotom świadczącym usługi niekomercyjne dla mieszkańców) zwolnienie z opłat abonamentowych lub półroczne odroczenie terminu płatności za wodę. 


Wszelkich informacji w sprawie udziela Biuro Obsługi Klienta pod nr tel. 32 34 94 610 (w godz. 7.00-15.00) lub email: bok@chspwik.pl

PROLONGATA OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przedłużeniu ulega termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów za rok 2020 - do dnia 30 czerwca 2020 r. Dzierżawcy oraz użytkownicy wieczyści, zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości miejskich, mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za dzierżawę lub użytkowanie wieczyste. Chodzi tu o opłaty za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

Za okresy przyznanych karencji, prolongaty lub wydłużeń terminów spłaty nie będą naliczane odsetki, a Przedsiębiorcy nie będą obciążani karami czy sankcjami z tego tytułu. Ustawowe odsetki będą naliczane, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., w przypadku niezłożenia stosownego wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat i jednoczesnym braku wymaganej opłaty do dnia 30 czerwca 2020 r.


Na wniosek Przedsiębiorcy złożony co najmniej na dwa tygodnie przed upływem terminu zapłaty, tj.: przed dniem 30.06.2020 r.,  możliwa jest zmiana terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego lub rozłożenie jej na raty w okresie nie przekraczającym końca roku kalendarzowego. Wnioski w tym zakresie są rozpatrywane przy uwzględnieniu zasad udzielania pomocy de minimis. 


Dzierżawcy zarówno nieruchomości Skarbu Państwa, jak i nieruchomości miejskich, mogą wnioskować o odroczenie lub rozłożenie na raty opłat za dzierżawę. Chodzi tu o opłaty za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

ULGI W PODATKACH
Wszyscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Mowa tu o rozłożeniu podatku lub jego zaległości na raty czy też odroczenia terminu płatności. Szczegółowe informacje -> http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=157001936610397637

ZWOLNIENIE Z OPŁAT ZA OGRÓDKI GASTRONOMICZNE
Podmioty korzystające z tzw. ogródków gastronomicznych zarówno położonych przy nieruchomości, jak i zajmujące pas drogowy zostaną zwolnione z opłat na czas stanu epidemicznego/epidemii. 

Wiele punktów handlowo-usługowych znajduje się w lokalach nienależących do miasta, a do spółdzielni mieszkaniowych lub osób prywatnych. To dlatego Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala wystosuje apele do właścicieli nieruchomości oraz do prezesów wszystkich spółdzielni mieszkaniowych z terenu Chorzowa z prośbą o wypracowanie formuły pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność w ich lokalach. Czy będzie to zwolnienie z opłat, czy obniżka czynszów lub inna forma wsparcia - to będzie już zależne od zarządów spółdzielni i właścicieli nieruchomości.

Pandemia koronawirusa to trudny czas dla wszystkich. To dlatego Urząd Miasta w Chorzowie wprowadza pakiet rozwiązań dla mieszkańców. 

Chorzowski Pakiet Antykryzysowy dla Mieszkańców:

WYŁĄCZENIE PARKOMATÓW
Parkomaty w czasie pandemii koronawirusa będą nieczynne. To urządzenia, których codziennie dotykają setki dłoni, a których powierzchnia pozwala na utrzymywanie się na niej wirusów i bakterii. Wyłączenie parkomatów ponadto pozwoli na oszczędności w portfelach mieszkańców, którzy ze względu na koronawirusa, często borykają się z uszczupleniem budżetu

ULGI W CZYNSZACH DLA POTRZEBUJĄCYCH
Mieszkańcy lokali należących do ZK PGM mogą ubiegać się o obniżkę czynszu nawet o połowę na okres kolejnych 12 miesięcy. Oprócz tego w Ośrodku Pomocy Społecznej można ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.

PROLONGATA OPŁAT  ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Przedłużeniu ulega termin wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 oraz opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych w prawo własności tych gruntów za rok 2020 - do dnia 30 czerwca 2020 r. Prolongata terminu następuje z urzędu i nie wymaga składania odrębnych wniosków przez Mieszkańców. Ustawowe odsetki będą naliczane, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., w przypadku nieuiszczenia wymaganej opłaty do dnia 30 czerwca 2020 r.

To kolejne działania, które podjął Urząd Miasta w czasie pandemii koronawirusa. Od wtorku, 17 marca, pod numerem 695 563 067 uruchomiona została specjalna infolinia, gdzie seniorzy mogą zgłaszać konieczność uzyskania pomocy w zakupie niezbędnych artykułów spożywczych. Oprócz tego osoby w kwarantannie domowej mogą korzystać z podobnej pomocy realizowanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym pod numerami telefonu 690 561 811 (poniedziałek-piątek w godz. 7:00-19:00) oraz 884 898 756 (w dni wolne). Na prośbę mieszkańców wyłączyliśmy i zabezpieczyliśmy wszystkie włączniki świateł przy przejściach dla pieszych, a przystanki komunikacji publicznej poddajemy dezynfekcji.


[Aktualizacja 02.04.2020 godz. 10:00]

Z uwagi na zmianę godzin pracy poszczególnych chorzowskich aptek, Wydział Zdrowia informuje o nowych godzinach przyjęć: 

 • Apteka Dr. Max przy ul. 3-go  Maja 185

(poniedziałek-piątek w godz. 8.00 - 20.30)
(sobota -  w godz. 8.00 - 20.30)
(niedziela handlowa- w godz. 9.00 - 19.00)

 • Apteka DUOS przy Placu Mickiewicza 10, czynna w dniach ( poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 18.00, sobota 8.00 - 14.00)
   
 • Przerwa techniczna w ciągu dnia w godzinach 13.30-14.30 Apteki Przyjaznej w Chorzowie przy ul. Gałeczki 30, od 01.04.2020 do odwołania. W tym czasie apteka będzie zamknięta.

[Aktualizacja 31.03.2020 godz. 15:00]

Kolejne kroki w walce z koronawirusem na terenie całego kraju! Z Kancelarii Premiera płyną nowe zasady:

 • Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich
 • Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia bez opieki dorosłego
 • Zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich
 • 2 metry – minimalna odległość między pieszymi
 • Urzędy na pracy zdalnej
 • Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)
 • Miejsca pracy – dodatkowe zabezpieczenia dla pracowników (od 2.04.2020 r.)
 • Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
 • Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
 • Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe
 • W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
 • od 2 kwietnia (czwartek) wszyscy klienci będą robić zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
 • w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65 roku życia.
 • Zamknięte hotele i inne miejsca noclegowe
 • Automatyczna kwarantanna dla bliskich osób w kwarantannie (1.04.2020 r.)

O co dokładnie chodzi? Jak to rozumieć? Szczegóły tutaj  https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki


[Aktualizacja 30.03.2020 godz. 23:30]

Informacja dla osób, wobec których zarządzono kwarantannę.

Informujemy, że osoby poddane 14-dniowej  kwarantannie, w szczególności osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, które potrzebują wsparcia, mogą zgłosić taką potrzebę w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie pod numerem telefonu:

PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK w godzinach od 7 do 19 numer telefonu: 690 561 811
DNI WOLNE numer telefonu: 884 898 756

W sytuacji, kiedy osoba bądź rodzina poddana kwarantannie nie jest w stanie zapewnić sobie produktów żywnościowych, bądź leków, pomoc taka zostanie udzielona po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym
(tj. zakupiona przez OPS i dostarczona przez odpowiednie służby pod wskazany adres najpóźniej w następnym dniu po złożeniu zapotrzebowania).

Ponadto każda osoba, która ma informację o tym, że osoby poddane kwarantannie potrzebują pomocy, powinna ją także przekazać do Ośrodka. Wówczas pracownik socjalny, w miarę możliwości skontaktuje się z taką osobą telefonicznie.

Osoby, które nie są poddane kwarantannie, a są w podeszłym wieku, mogą skorzystać z akcji pomocowej Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Co zrobić aby z niej skorzystać?

 Zadzwoń pod numer 695 563 067 i skontaktuj się z naszym koordynatorem – przekaż mu listę zakupów, których potrzebujesz oraz swój adres i numer kontaktowy.
- Koordynator w Twoim imieniu umówi się z ochotnikiem, który zrobi dla Ciebie zakupy.

- Ochotnik przyjedzie do Ciebie, odbierze listę zakupów oraz pieniądze, zrobi zakupy i przywiezie je, wraz z paragonem i ewentualną resztą.


[Aktualizacja 30.03.2020 godz. 14:30]

Prezydent Andrzej Kotala opublikował list, który skieruje do Komisarza Wyborczego: 

W czasie pandemii, kiedy wszystko zależy od ODPOWIEDZIALNYCH DECYZJI i zachowań, zarówno nas samych, jak i rządzących - nie wyobrażam sobie by ryzykować zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Chorzowa❗️ Nie zgadzam się na przeprowadzenie w Miasto Chorzów wyborów prezydenckich w terminie 1️ąŁ0️ąŁ maja❗️ Apeluję do rządzących, aby nie narażali zdrowia obywateli na niebezpieczeństwo zakażenia. Dlatego zwrócę się z apelem do Komisarza Wyborczego w Katowicach o zmianę terminu wyborówąź️

Apel o zmianę terminu wyborów

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i skalą zagrożenia, jaką ze sobą niesie, informuję, że nie będzie możliwe zorganizowanie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 maja 2020 r. w sposób bezpieczny dla mieszkańców miasta Chorzów – wyborców, członków komisji i pracowników, którzy uczestniczą przy organizacji wyborów.

Biorąc pod uwagę liczbę członków obwodowych komisji wyborczych tj. 558, jak również fakt, że aż w 6 szkołach działają po 3 komisje, a w 12 po 2, 1 w szpitalu ogólnym i 8 w domach pomocy społecznej oraz ograniczoną do minimum działalność tut. Urzędu, nie widzimy możliwości zrealizowania zadań wynikających z kalendarza wyborczego.


Została już podjęta decyzja o nietworzeniu obwodu odrębnego w szpitalu zakaźnym.

W aktualnej sytuacji, zamknięcia wszystkich placówek kulturalnych i szkół, nie będzie możliwości przeprowadzenia pierwszych posiedzeń komisji obwodowych, jak również szkoleń oraz przygotowanie pakietów korespondencyjnych.
Obecnie zawieszono wszelkie wizyty pracowników Referatu Ewidencji Ludności w domach, gdyż sami lokatorzy nie wpuszczali pracowników przybyłych w celu prowadzenia postępowań, a takie muszą być przeprowadzone w sytuacji ustanowienia pełnomocnictwa.

Wzmiankowana liczba działających komisji wyborczych w jednym budynku to dodatkowy problem w sytuacji zachowania obowiązujących procedur i wskazówek dotyczących higieny i odległości od drugiej osoby, a jednocześnie wykonywania wszystkich czynności określonych w prawie wyborczym i związanych z ochroną danych osobowych.


Nadmieniam, że już osoby, które się zgłosiły do pracy w OKW złożyły rezygnację.

Działając w sposób odpowiedzialny, oceniam, że przy tym zagrożeniu i prognozach, przygotowanie organizacyjne, logistyczne i ludzkie miasta Chorzów do przeprowadzenia wyborów w ustalonym terminie, jest praktycznie niemożliwe.


Dlatego apeluję do Pana Komisarza o podjęcie wszelkich działań, których efektem będzie zmiana terminu wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


[Aktualizacja 27.03.2020 godz. 14:30]

Od poniedziałku 30 marca Wydział Spraw Obywatelskich oraz Kancelaria Główna (hol) zaprzestają bezpośredniej obsługi mieszkańców. Podobnie jak inne wydziały obsługują mieszkańców drogą elektroniczną i telefoniczną. Dokumenty w formie papierowej mieszkańcy będą mogli wrzucać do urny wystawionej w wiatrołapie przy wejściu głównym. Osoby nie będące pracownikami UM nie będą miały możliwości wchodzenia do budynku. Zakaz ten nie dotyczy radnych, służb, ekip technicznych, kurierów (poczta) i umówionych wcześniej gości. W wyjątkowych sytuacjach wydział, biuro może umówić spotkanie z mieszkańcem, po uzgodnieniu z wydziałem OT. Obsługa bezpośrednia winna odbyć się w holu na parterze – za szybą punktu informacyjnego. Urząd Stanu Cywilnego pracuje jak dotychczas.


[Aktualizacja 27.03.2020 godz. 11:00]

Lubicie szyć? Teraz RAZEM MOŻEMY USZYĆ WIĘCEJ! Igłomania ruszyła z akcją szycia maseczek ochronnych! 

Jak przyłączyć do akcji? To proste!

Kto ma maszynę i materiały - otrzymuje instrukcje, wolontariusze odbierają maseczki, wkładają filtry i rozwożą!Ten, kto nie posiada maszyny - to nie problem! Wolontariusze maszynę udostępnią! 

Szczegóły akcji: https://www.facebook.com/events/197508938216221/ lub zadzwoń i zgłoś się już teraz:
575 402 620❗️


[Aktualizacja 26.03.2020 godz. 14:00]

Wczoraj odbyła się bardzo nietypowa sesja Rady Miasta. Została ona zdominowana przez pandemię koronawirusa. Kilka informacji:

 • W sesji wzięło udział 13 radnych, co daje wymaganą liczbę radnych do podejmowania uchwał
 • Wszyscy radni, pracownicy UM i goście przed wejściem na salę sesyjną otrzymali rękawiczki, maseczki, zmierzono im temperaturę. Dostępne były też środki dezynfekujące
 • Sesja nie mogła się odbyć w innej formie. Dziś radni uchwalili natomiast, że przyszłe sesje - w obliczu epidemii i stanów wyjątkowych - będą mogły być przeprowadzone online
 • Radni zgodzili się na propozycję, aby odwołać Święto Miasta i Vinylfest, a pieniądze przeznaczyć na zakup testów na koronawirusa, zakup środków higienicznych, a także zakup sprzętu do badania próbek.
 • Handel na targowiskach będzie mógł się odbywać, ale tylko w pawilonach, kioskach i na "szczękach" 
 • Miasto będzie nadal dotowało niepubliczne żłobki i przedszkola nawet w przypadku kiedy pozostaną zamknięte. Ma to na celu pomoc w utrzymaniu placówek, z których korzystają chorzowianie.

[Aktualizacja 25.03.2020 godz. 15:20]

Wprowadzono nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. - Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. - czytamy na rządowej stronie gov.pl

Szczegółowe informacje o ograniczeniach znajdą Państwo tutaj -> 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem


[Aktualizacja 25.03.2020 godz. 15:00]

 • 6 mieszkańców Chorzowa ze stwierdzonym koronawirusem (2 osoby w izolacji domowej. Pozostali hospitalizowani w szpitalach w regionie)
 • 227 osób objętych kwarantanną domową
 • 0 osób ze stwierdzonym koronawirusem w Szpitalu Specjalistycznym w Chorzowie
 • 8 osób w Szpitalu Specjalistycznym czeka na wyniki testów na obecność koronawirusa

[Aktualizacja 23.03.2020 godz. 14:20]

Zabezpieczone, oznakowane i wyłączone.
W celu zmniejszenia prawdopodobieństwa zakażenia koronawirusem, zgodnie z prośbami mieszkańców, wyłączyliśmy przyciski na przejściach dla pieszych.

Zielone światło dla pieszych będzie uruchamiało się automatycznie. Prosimy o niedotykanie urządzeń i przekazanie informacji pozostałym mieszkańcom


[Aktualizacja 23.03.2020 godz. 12:00]

Chorzowska Lauba nie zwalnia tempa! Działalność lauby przeniosła się do internetu, o czym informuje samo stowarzyszenie: 

"Jak wszyscy wiecie działalność naszej Świetlicy została tymczasowo zawieszona z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Każdy się zgodzi, że nasze zdrowie jest przecież najważniejsze. ALE my w tym czasie nie zapominamy o naszych podopiecznych.


Zorganizowaliśmy dla nich „e-zajęcia świetlicowe”. Potrzebny nam do tego będzie jedynie dostęp do Internetu –> wszelkie informacje będą podawane na platformie Facebook Chorzowskiej Lauby.
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy, spróbujmy dobrze wykorzystać ten czas!"

Informacje i zajęcia świetlicowe -> https://www.facebook.com/ChorzowskaLauba


[Aktualizacja 23.03.2020 godz. 12:00]

Apteka przy ul. Józefa Czempiela 8 w dniu 28 marca br. (sobota), będzie czynna będzie w godz. 07.00 - 15.00


[Aktualizacja 22.03.2020 godz. 21:00]

W czasie pandemii koronawirusa praktykujemy akcję #zostańwdomu i ograniczamy spotkania i wychodzenie na zewnątrz. Każdy potrzebuje jednak zrobić zakupy. Dla seniorów Miasto Chorzów przygotowało specjalną infolinię 695 563 067. Pod tym numerem telefonu czekają wolontariusze, którzy chętnie zrobią zakupy czy pomogą wyprowadzić psa. 

Wszystkich, którzy myślą o zakupach w sklepach gorąco zachęcamy do skorzystania z możliwości zakupów przez internet. To proste i bezpieczne! Jednak zakupy w dużych sieciach handlowych ostatnio mają znacznie wydłużony czas dostawy, dlatego warto wspierać lokalnych dostawców. Jednym z nich jest SILEZAUR. To hurtownia spożywcza SILEZAUR zajmująca się dostawami
dla stołówek szkolnych, przedszkolnych oraz lokali gastronomicznych otwiera możliwość składania zamówień dla klientów detalicznych na telefon.

Zapraszamy chorzowskich przedsiębiorców do zgłaszania się na rzecznik@chorzow.eu. Chętnie udostępnimy informacje o Waszej firmie, jeśli również dowozicie zakupy do mieszkańców!


[Aktualizacja 22.03.2020 godz. 18:00]

Taką decyzję - z powodu pandemii koronawirusa - podjął Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala. Prezydent wystosował komunikat:

Drodzy Chorzowianie!
Podjąłem decyzję o rezygnacji w tym roku z imprez plenerowych w ramach święta miasta. Pieniądze, które były zabezpieczone na ten cel będą przeznaczone na wsparcie działań związanych z epidemią. Teraz to nasz główny cel! Pieniądze, zamiast na rozrywkę powinny być skierowane na obszary związane ze zdrowiem mieszkańców oraz minimalizowaniem skutków epidemii.


[Aktualizacja 22.03.2020 godz. 16:00]

Aktualizacja informacji dot. Koronawirusa:

Zarażonych 5 chorzowian (2 w szpitalu specjalistycznym, 2 w kwarantannie domowej, 1 w szpitalu w Raciborzu)
195 osób poddanych kwarantannie

Robi się bardzo słonecznie, aż kusi żeby wyjść na spacer ale... #zostanwdomu dla własnego bezpieczeństwa!

Wszystkie informacje dotyczące koronawirusa znajdziecie na - www.wirus.chorzow.eu[Aktualizacja 20.03.20 godz. 17:30]

W związku z pandemią koronawirusa niektóre gabinety stomatologiczne ograniczają bądź zawieszają planową działalność. Przed wizytą w poradniach należy każdorazowo sprawdzić godziny i zakres pracy dentystów poprzez wykonanie telefonu do wybranej poradni.

Ponadto zmianie mogą ulec też godziny pracy niektórych aptek. Przykładowo w dniach 23.03- 31 .03  Apteka Topfarm przy ul Batorego 19 będzie czynna  od 8,00 do 18,00 w dni powszednie, w soboty od 8,00- 14,00


[Aktualizacja 20.03.20 godz. 11:00]

Potrzebujesz porady psychologicznej? Zadzwoń pod numer 535 182 904
Szpital Specjalistyczny w Chorzowie uruchomił specjalny telefon dla osób w kryzysie związanym z aktualną sytuacją zagrożenia epidemicznego!
Infolinia dostępna jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00 


[Aktualizacja 19.03.20 godz. 15:00]

 • Możliwe zwolnienie z czynszu za najem lokalu miejskiego w okresie pandemii dla właścicieli restauracji czy kawiarni
 • 50% obniżka stawki czynszu przez 3 kolejne miesiące po odwołaniu stanu epidemicznego
 • Czasowa, nawet 50% obniżka stawki czynszu dla przedsiębiorców z innych branż.

Realna pomoc w czasach kryzysu. Trzymajcie się dzielnie przedsiębiorcy! Mieszkańców zachęcamy natomiast do kupowania w lokalnych sklepach, wspierania rzemieślników z okolicy, korzystanie z usług po sąsiedzku i zamawianiu pysznego jedzenia na wynos u chorzowskich gastronomów! 

https://www.facebook.com/andrzej.kotala.5/posts/3126689057343690

 


[Aktualizacja 19.03.20 godz. 13:30]

W związku z zaistniałą sytuacją w kraju i w konsekwencji dużą absencją pracowników OPS Chorzów informujemy, że przelewy świadczeń dokonywane są sukcesywnie w ramach możliwości kadrowych i technicznych

Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego za miesiąc marzec br. będą zrealizowane do końca miesiąca po uprzedniej weryfikacji co może spowodować, że data przelewu może być inna niż w miesiącach poprzednich.

Informacja o wypłacie świadczeń za dany miesiąc do końca miesiąca znajduje się również na decyzjach administracyjnych o przyznaniu Państwu świadczenia i jest zgodna z przepisami prawa.

Pracownicy dokładają wszelkich starań by wszystkie świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego za marzec br. zostały Państwu wypłacone do końca miesiąca.

Świadczenia wychowawcze (500+) za miesiąc marzec br., wraz ewentualnymi nadpłatami, wypłacone zostaną do 21 marca br. zgodnie z terminami wypłat jak w miesiącach poprzednich.


[Aktualizacja 18.03.20 godz. 15:40]

Niestety odnotowaliśmy pierwszy potwierdzony przypadek koronawirusa u mieszkańca Chorzowa. Osoba przebywa w izolatce na terenie Zespołu Szpitali Miejskich. Szpital od razu wdrożył wszystkie procedury bezpieczeństwa, a pacjent zostanie przewieziony do szpitala posiadającego oddział zakaźny.


[Aktualizacja 18.03.20 godz. 14:30]


[Aktualizacja 18.03.20 godz. 12:30]

W obecnej sytuacji dwie osoby... to już tłok! Pamiętajcie o tym i zachowujcie minimalną zalecaną odległość czyli 1,5 metra. To ważne kiedy musicie zamienić słowo z sąsiadem czy czekacie na obsługę w sklepie podczas niezbędnych zakupów. Jeśli w kolejce lub grupie ludzi stoicie zbyt blisko siebie nie bój się zwrócić uwagę innym. To wyjątkowa sytuacja, więc wymaga też wyjątkowych działań.


Pamiętajcie: Mamy takie czasy, że aby być razem, musimy być... osobno!

#DwieOsobyToJużTłok


[Aktualizacja 17.03.20 godz. 15:37]

Systematyzujemy najświeższe informacje:

 • W chorzowskim Szpitalu Specjalistycznym odnotowano dziś próbkę z pozytywnym wynikiem - czyli wskazującym na obecność koronawirusa
 • Koronawirusa wykryto u osoby z powiatu gliwickiego, która została zbadana w chorzowskim szpitalu, ale podczas oczekiwania na wyniki przebywała na domowej kwarantannie
 • Osoba czuje się dobrze, dlatego - decyzją lekarzy - będzie przebywała w izolacji w swoim domu w powiecie gliwickim
 • Informacje potwierdziliśmy w Śląski Urząd Wojewódzki

Na razie zatem nie ma potwierdzonego koronawirusa u żadnego mieszkańca Chorzowa. Sugerując się słowami Ministra Zdrowia o tym, że kolejne dni ujawnią kolejne przypadki koronawirusa, niewykluczone, że ten pojawi się również u mieszkańca naszego miasta.
Jedyne co możemy zrobić to ograniczyć takie zagrożenie:

 • Jeśli możemy zostańmy w domu
 • Myjmy często ręce i dezynfekujmy przedmioty codziennego użytku
 • Starajmy się nie dotykać okolic ust, oczu i nosa nieczystymi rękami
 • Wysypiajmy się, zdrowo odżywiajmy i dbajmy o naszą odporność

[Aktualizacja 17.03.20 godz. 14:30]

Dzięki temu otrzymujemy:

 • Dostęp do informacji o stanie spraw oraz zobowiązaniach podatkowych i opłatach
 • Możliwość elektronicznej realizacji płatności zobowiązań wobec Urzędu.
 • Dostęp do formularzy elektronicznych usług udostępnianych przez Urząd.

Aby to zrobić wystarczy posiadać konto na ogólnopolskiej elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP. Można to zrobić tutaj: https://epuap.gov.pl/wps/portal/rejestracja-konta


[Aktualizacja 17.03.20 godz. 8:00]

695 563 067 - warto zapamiętać ten numer, ponieważ ruszamy z pomocą! Zarażenie koronawirusem jest najbardziej niebezpieczne dla osób starszych, dlatego najlepiej gdyby ograniczyli wychodzenie z domu w tym trudnym okresie. No, ale coś trzeba jeść, a pies sam się nie wyprowadzi. Co robić? Dzwonić na podany numer!
Pomoc skierowana jest przede wszystkim do osób samotnych, które pozostają bez opieki rodziny.

 • Czekamy na zgłoszenia seniorów i będziemy kompletować zamówienia. Jeśli macie samotnego, starszego sąsiada zaproponujcie mu nasz program.
 • Już teraz w pomoc zaangażowali się druhowie i druhny z Hufiec ZHP Chorzów im. Obrońców Chorzowa za co serdecznie dziękujemy.
 • Potrzebujemy jednak wielu wolontariuszy, dlatego kolejnych chętnych do pomocy serdecznie zachęcamy do zgłaszania się również pod ten sam numer.

Wiemy, że istnieją też podobne przedsięwzięcia Widzialna ręka Bytom-Chorzów-Katowice-i okolice czy kibiców Ruch Chorzów za co wielkie brawa. Są to działania niezależne od Urzędu Miasta, więc nie jesteśmy w stanie ich koordynować.

Centrum Integracji Międzypokoleniowej Chorzowska Strefa Wolontariatu

 


[Aktualizacja 16.03.20 godz. 16:05]

 • Na portierni Urzędu Miasta są dostępne materiały informacyjne dotyczące profilaktyki związanej z COVID-19 oraz zawierające ważne telefony alarmowe związane z udzielaniem wszelkich potrzebnych informacji.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje do odwołania wyjazdy do ośrodków rehabilitacyjnych.
 • Skierowanie do ośrodka rehabilitacyjnego będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie.
 • Od 13 marca do odwołania nie będą przeprowadzane oględziny lokali oraz przesłuchania stron i świadków w prowadzonych postępowaniach administracyjnych dotyczących wymeldowania/zameldowania.
 • Złożenie wniosków o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania, dopisanie do spisu wyborców oraz do rejestru wyborców, a także wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania będzie możliwe od 1 kwietnia 2020r.
 • Większość spraw meldunkowych oraz związanych z dowodami osobistymi można załatwiać w formie elektronicznej przez stronę internetową www.obywatel.gov.pl.
 • Wszystkie wizyty umówione na porady w ramach Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w dniach 16.03.2020r. do 25.03.2020r. zostają odwołane. Osoby, które były zapisane na poradę prosimy o kontakt telefoniczny z rejestracją telefoniczną
 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach na terenie Miasta Chorzów odbywać się będzie mailowo lub telefonicznie
 • Wycofane zostają do odwołania ogłoszenia o listach lokali do remontu we własnym zakresie przez osoby uprawnione; ogłoszenia o listach lokali do przetargu i licytacji stawki czynszowej.
 • Osoby, które złożyły deklaracje wyboru oraz oferty na przetarg/licytację zostaną poinformowane korespondencyjnie o dalszych czynnościach w sprawie.

[Aktualizacja 16.03.20 godz. 15:30]

Zamknięcie restauracji, kawiarni i pubów - choć tak ważne w kwestii ograniczania epidemii - to cios w branżę gastronomiczną. Na szczęście takie lokale mogą serwować dania na wynos i z dowozem. Warto pamiętać w tym trudnym czasie o lokalnych przedsiębiorcach i wspierać lokale, które po sąsiedzku przygotowują bardzo smaczne, wysokiej jakości potrawy. Lista lokali tutaj -> https://mieszkancy.chorzow.eu/article/lokale-zamkniete-gdzie-zamowie-na-wynos


[Aktualizacja 16.03.20 godz. 14:00]

Do Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Chorzowie w weekend trafiło kilka zadbanych, domowych piesków. Powód? Plotka, że mogą przyczynić się do zachorowania na chorobę związaną z koronawirusem. Tymczasem Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) donosi, że nie ma do tej pory żadnych dowodów na to, że pies, kot lub jakiekolwiek inne zwierzę może przenosić SARS-CoV-2 - taką informację potwierdziło nam Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz&Stefanek.
Wraz z wolontariuszami schroniska apelujemy zatem o rozwagę. Nie skazujcie swoich czworonogów na utratę domu z powodu paniki.


[Aktualizacja 16.03.20 godz. 13:30]

Płyną informacje z Zarządu Transportu Metropolitarnego

WYJAŚNIAMY
Komunikacja miejska Zarząd Transportu Metropolitalnego od poniedziałku:

 • Autobusy, tramwaje i trolejbusy będą jeździły jak w FERIE, ponieważ szkoły i uczelnie wyższe zostały zamknięte, a uczniowie mają pozostać w domach. Oznacza to, że liczba kursów zmaleje jedynie od ok. 4 do 6 proc.
 • Weekendowe rozkłady jazdy obowiązują jak dotychczas, czyli w weekendy
 • Ograniczamy kursowanie komunikacji miejskiej, ponieważ NASI KIEROWCY RÓWNIEŻ SĄ RODZICAMI, którzy chcą pozostać ze swoimi dziećmi w domu. Prosimy o wyrozumiałość w tym względzieąź️
 • Prosimy Was również o uszanowanie wszelkich działań, które podejmujemy, aby ochronić i stworzyć bezpieczne warunki pracy dla naszych kierowców. Dlatego też nie przekraczajmy stref wydzielonych z przodu pojazdu, nie oburzajmy się, że kierowca/motorniczy nie sprzeda nam biletu albo nie otworzy pierwszych drzwi. W tych trudnych dla nas wszystkich dniach, wykażmy się wyrozumiałością i zadbajmy wspólnie o zdrowie i bezpieczeństwo kierowców komunikacji miejskiej!
 • Będziemy na bieżąco obserwować sytuację. Jeśli niektóre połączenia będą obciążone i nie wystarczające, będziemy wówczas zwiększać częstotliwość kursowania
 • Prosimy Was o PILNE przekazywanie informacji dotyczących kursowania komunikacji miejskiej, abyśmy mogli szybko reagować! Gdy nie musicie wychodzić, zostańcie w domu. Unikajmy dużych skupisk ludzi #ZostanWDomu

[Aktualizacja 15.03.20]

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne, zgodnie z zarządzeniem Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej zmieniają się zasady udzielania porad medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

1. Przed wizytą u lekarza koniecznie skontaktuj się z przychodnią telefonicznie.

2. Każdemu pacjentowi, również bez infekcji, zgłaszającemu chęć wizyty u lekarza najpierw zostanie udzielona porada telefoniczna.

3. Tylko w sytuacjach, kiedy jest to niezbędne, pacjent zostanie umówiony na wizytę lekarską, na konkretną godzinę. O konieczności wizyty decyduje lekarz.

4. Lekarz udzielający teleporady na podstawie przeprowadzonego wywiadu medycznego i oceny stanu zdrowia pacjenta ma możliwość wystawienia recepty i zwolnienia lekarskiego.

5. Do odwołania zostaje wstrzymane pobieranie materiału do badań laboratoryjnych (krew, mocz, kał). W pilnych wypadkach o konieczności badań zdecyduje lekarz.

Link: https://mieszkancy.chorzow.eu/article/opieka-zdrowotna-nowe-zasady


[Aktualizacja: 13.03.20 godz. 14:00]

Funkcjonowanie Urzędu Miasta Chorzów

W trosce o bezpieczeństwo i dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania Urzędu Miasta, od poniedziałku tj. 16 marca do odwołania bezpośrednia obsługa stron będzie realizowana w Urzędzie Miasta Chorzów wyłącznie w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego - po wcześniejszym telefonicznym zarezerwowaniu terminu i godziny wizyty przez strony. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Nowe zasady nie dotyczą składania dokumentów w kancelarii głównej, w holu urzędu
Godziny funkcjonowania Urzędu pozostają bez zmian.
 

 • Wydział Spraw Obywatelskich tel.  32 4165229
 • Referat Administracyjno-Wojskowy -  32/41 65 229
 • Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych -  32/41 65 010
 • Referat Komunikacji - 32/41 65 132
 • Urząd Stanu Cywilnego 32 2412749

Pozostałe wydziały Urzędu Miasta obsługują strony wyłącznie telefonicznie i za pośrednictwem elektronicznych metod (mail, sekap, epuap).
 

 • Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej - 32 4165334
 • Wydział Budżetu i Analiz - 32 3481844
 • Wydział Działalności Gospodarczej - 32 4165015
 • Wydział Edukacji - 32 4165402
 • Wydział Egzekucji i Windykacji - 32 4165134
 • Wydział Geodezji - 32 2493290
 • Wydział Informatyki - 32 4165304
 • Wydział Inwestycji Komunalnych - 601484683
 • Wydział Księgowości - 32 4165105
 • Wydział Kultury, Sportu i Turystyki - 32 4165313
 • Wydział Obsługi Technicznej - 32 4165328
 • Wydział Organizacyjny i Kadr - 32 4165307
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych - 32 4165027
 • Wydział Polityki Społecznej - 32 4165226
 • Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej - 32 4165220
 • Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych - 32 4165627
 • Wydział Usług Komunalnych i Ekologii - 32 4165413
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - 32 4165987
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami - 32 4165425
 • Wydział Zasobów Komunalnych - 32 2411947
 • Wydział Zdrowia - 32 4165238
 • Kancelaria Rady Miasta - 32 4165205
 • Straż Miejska - 32 2416145, alarmowy 986
 • Biuro Audytu i Kontroli - 32 416 5000 wew. 235
 • Biuro Inspektora Ochrony Danych Osobowych - 32 4165432
 • Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków - 32 4165415
 • Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów - 32 4165420
 • Biuro Zamówień Publicznych - 32 4165237

[Aktualizacja: 12.03.20 godz. 16:00]

U pacjentki przebywającej w szpitalu zakaźnym w Chorzowie potwierdzono zarażenie koronawirusem. To pierwszy przypadek wirusa SARS-CoV-2 w naszym mieście. To młoda kobieta, która jest po kontakcie z potwierdzoną osobą zakażoną koronawirusem - mówiła lek. Beata Logiewa-Bazger, specjalistka chorób zakaźnych. Pacjentka jest w dobrym i stabilnym stanie ogólnym. Ma tylko lekkie objawy infekcji, brak chorób współistniejących. Oprócz pacjentki w izolatce, w szpitalu przebywają jeszcze 4 inne osoby z podejrzeniem koronawirusa. Kobieta zarażona koronawirusem nie jest mieszkanką Chorzowa. Przyjechała z Bielska-Białej specjalnym transportem, dlatego nie ma powodów do miejscowej kwarantanny w Chorzowie.  Ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców już od kilku dni na terenie miasta oraz całego kraju podejmowane są działania zapobiegawcze. Zbieramy je wszystkie dla Państwa: 


MIESZKAŃCY
Przy podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 należy kontaktować się TELEFONICZNIE z:
- Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Chorzowie - tel. 692 180 830 lub 
- Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie - 797 189 603 lub
- infolinią NFZ  800 190 590 lub
- nr alarmowym 112 - w przypadku nasilonych objawów.Wszystkie informacje dotyczące koronawirusa, zapobiegania, działań podjętych przez Urząd Miasta i Prezydenta Miasta znajdą Państwo na portalu www.chorzow.eu, portalu facebook oraz dzięki systemowi SMS

 • Jeśli chcą się Państwo zapisać do bazy SMSowej miasta, należy zarejestrować numer tutaj -> https://panel.mprofi.pl/rejestracja/umchorzow/
 • Miejska toaleta przy rynku będzie czyszczona ze zwiększoną częstotliwością. Dodatkowa dezynfekcja drzwi i klamek. Zmieniamy też godziny otwarcia toalety: poniedziałek-piątek 6:00-18:00. Sobota 6:00-14:00
 • PGM na 2 tygodnie zawiesza prace społeczne wykonywane przez skazanych
 • ADM rezygnuje ze spotkań wspólnot, a wszelkie zgłoszenia przyjmuje tylko internetowo bądź telefonicznie
 • Do przedsiębiorców z branży gastronomicznej skierowany zostanie apel o zintensyfikowanie działań higienicznych i dezynfekcyjnych
 • Prosimy o ograniczenie wizyt w miejscach użyteczności publicznej do absolutnego minimum - Urząd Miasta, USC, ZUS, Urząd Skarbowy etc.
 • Unikajmy robienia zakupów w sklepach wielkopowierzchniowych w godzinach, kiedy można spodziewać się największych skupisk ludzkich

URZĄD MIASTA

 • Od 13 marca do odwołania w Urzędzie Miasta rejestrujemy TYLKO nowe pojazdy i te sprowadzone z zagranicy. Zgłoszenie nabycia i zbycia aut używanych można dokonywać przez platformę ePUAP
 • Kasa w Urzędzie Miasta będzie nieczynna
 • Apelujemy o to, aby jak najwięcej rzeczy załatwiać telefonicznie lub przez internet
 • Jeśli nie musisz - nie przychodź do urzędu
 • Przy stanowiskach, do których najczęściej zgłaszają się mieszkańcy zostały zamontowane szyby plexi, aby zwiększyć ochronę zarówno pracowników jak i mieszkańców
 • Urzędnicy, którzy w ostatnim czasie wrócili z zagranicy będa w ramach kwarantanny świadczyć pracę zdalnie przez 14 dni
 • Urzędnicy ograniczają do minimum spotkania zewnętrzne, a wszystkie sprawy które można załatwić drogą e-mail lub telefonicznie będą załatwiane właśnie w ten sposób
 • Wszystkie dyżury radnych zostały odwołane, tak jak i posiedzenia komisji Rady Miasta
 • Zawieszamy wydawanie worków na psie odchody

DZIECI I MŁODZIEŻ

 • Żłobki i kluby dziecięce pozostaną zamknięte od 12 do 25 marca
 • Przedszkola i szkoły będą zamknięte od 12 do 25 marca (już w 12 i 13 marca nie prowadzą one działalności edukacyjnej).
 • Uniwersytet Śląski nie prowadzi zajęć dydaktycznych do 25 marca.
 • Odwołano wszystkie formy miejskich zajęć kierowanych do dzieci i młodzieży, spotkania kółek zainteresowań, treningi drużyn młodzieżowych
 • Zalecono odwołanie wszystkich form zajęć kierowanych do dzieci i młodzieży, osób starszych, niepełnosprawnych i chorych – z grup podwyższonego ryzyka dla organizatorów zewnętrznych

AKTYWIZACJA SENIORÓW I POMOC SPOŁECZNA

Od dnia 12 marca 2020r. do dnia 25 marca 2020r., na terenie Miasta Chorzów zawieszona zostaje działalność następujących placówek:
a. placówki wsparcia dziennego,
b. klub integracji społecznej,
c. dzienne domy i kluby seniora,
d. środowiskowy dom samopomocy,
e. warsztaty terapii zajęciowej.

Zaleca się też:

 • ZAKAZ odwiedzin w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych oraz innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.
 • OGRANICZENIE do minimum wyjść na zewnątrz podopiecznych w publicznych i niepublicznych domach pomocy społecznej, całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, mieszkaniach chronionych, placówkach dla bezdomnych oraz innych placówkach całodobowej pomocy społecznej.

SPORT

 • Mecz Polska - Ukraina 31 marca odbędzie się bez publiczności
 • Mecze Ruchu Chorzów przełożono i odbędą się bez publiczności
 • Wszystkie obiekty sportowe należące do MORiS: hale, baseny, korty, boiska zostały zamknięte. Jedynym wyjątkiem jest kwestia treningów drużyn profesjonalnych tj. Ruch Chorzów, KPR Ruch Chorzów i Clearex Chorzów.
 • Mecz Rada Miasta - Młodzieżowa Rada Miasta został odwołany i zostanie rozegrany w innym terminie

KULTURA

 • Z uwagi na ogólnopolską decyzję o zamknięciu placówek kultury i wytyczne Miasta Chorzów informujemy, że wszystkie planowane spektakle, koncerty, projekcje filmowe, wynajmy sal oraz zajęcia grup twórczych w Chorzowskim Centrum Kultury, Starochorzowskim Domu Kultury i Miejskiej Galerii MM od dnia 11 marca 2020 r. do 29 marca 2020 r. (włącznie) zostają odwołane. Bilety dotyczące odwołanych wydarzeń zostaną w 100% wartości zwrócone kupującym lub w przypadku przeniesienia imprezy na inny termin zachowają swoją ważność. Odpłatność za uczestnictwo w grupach twórczych będzie obniżona proporcjonalnie do liczby odwołanych zajęć.
 • Miejska Biblioteka Publiczna od 12 marca do odwołania wstrzymuje wypożyczanie i przyjmowanie książek. 
 • MDK Batory: Informujemy, że wszytskie wydarzenia i zajęcia organizowane w MDK BATORY są ZAWIESZONE do odwołania. Wszystkie bilety na wydarzenia odbywające się w tym okresie zostaną zwrócone w pełnej wartości po okresie kwarantanny.
 • Do 14 kwietnia odwołane zostały wszystkie wydarzenia w Teatr Rozrywki
 • Do 14 kwietnia odwołane zostały wszystkie wydarzenia w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
 • Przełożony zostanie XII Chorzowski Festiwal Nauki. O nowym terminie poinformujemy niebawem

ZESPÓŁ SZPITALI MIEJSKICH

 • W szpitalu ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich wprowadzono zakaz odwiedzin
 • W szpitalu ZSM przy ul. Truchana wprowadzono zakaz odwiedzin (wyjątkiem jest opieka w postaci 1 rodzica)

      
[Aktualizacja: 11.03.20 godz 15:30]

 • Wszystkie dyżury radnych zostały odwołane, tak jak i posiedzenia komisji Rady Miasta
 • Zamykamy kasę w Urzędzie Miasta do odwołania
 • Prosimy o ograniczenie wizyt w miejscach użyteczności publicznej do absolutnego minimum - Urząd Miasta, USC, ZUS, Urząd Skarbowy etc.
 • Zawieszamy wydawanie worków na psie odchody
 • Jak najwięcej rzeczy starajmy się załatwiać przez internet

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że:

 • Pojazdy będą czyszczone z jeszcze większą dokładnością
 • Będą przeprowadzane wzmożone kontrole czystości pojazdów
 • Wszystkie drzwi będą otwierały się automatycznie
 • Do 26 marca nie będzie prowadzona sprzedaż biletów u motorniczych i kierowców
 • Dodatkowo będą czyszczone automaty biletowe
 • Przystanki na żądanie będą obsługiwane każdorazowo
 • Pojazdy będą wietrzone przed każdym wyjazdem w kolejną trasę
   

[Aktualizacja: 11.03.20]

W Chorzowie nie odnotowano potwierdzonego przypadku koronawirusa, ale widząc sytuację w kraju i na świecie, a także stosując się do decyzji Premiera informujemy:

 • Wszystkie szkoły, przedszkola i żłobki na terenie miasta zostają zamknięte od poniedziałku, ale już jutro nie będzie prowadzona edukacja.
 • Odwołujemy wszystkie nawet niemasowe imprezy, wydarzenia, koncerty, które skupiają grupy ludzi
 • Nie będą działały hale sportowe i baseny
 • Do 14 kwietnia odwołane zostały wszystkie wydarzenia w Teatr Rozrywki
 • Do 14 kwietnia odwołane zostały wszystkie wydarzenia w Muzeum "Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie"
 • Decyzją Rady Miasta i Młodzieżowa Rada Miasta Chorzów przełożony zostanie charytatywny mecz siatkówki pomiędzy radami, który miał odbyć się 25 marca. Nowy termin zostanie podany wkrótce
 • Decyzją Prezydenta Miasta, po wnikliwej analizie i konsultacjach, przełożony zostanie XII Chorzowski Festiwal Nauki. O nowym terminie poinformujemy niebawem
 • W Domach Pomocy Społecznej wprowadzono zakaz odwiedzin
 • W szpitalu ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich wprowadzono zakaz odwiedzin
 • W szpitalu ZSM przy ul. Truchana ograniczono liczbę odwiedzin do 1 osoby
 • Mecz Ruchu Chorzów został odwołany i rozegrany będzie w innym terminie
 • Mecz Polska-Ukraina na Stadionie Śląskim odbędzie się przy pustych trybunach

To czy i kiedy koronawirus dotrze do Chorzowa zależne jest głównie od nas

 • Jak najczęściej dokładnie myjmy ręce mydłem i wodą
 • Używajmy środków dezynfekujących
 • Zachowajmy odległość od innych ludzi
 • Pamiętajmy o zaslanianiu się podczas kichania i kaszlu
 • Ograniczmy wyjazdy i zrezygnujmy z wyjazdów w miejsca zagrożone.
 • Stosujmy się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

Wszystkie te działania podejmowane są zapobiegawczo, z troski o zdrowie mieszkańców Chorzowa i województwa śląskiego.

Pamiętajmy o tym, że najważniejszy jest zdrowy rozsądek i częste mycie rąk. Więcej informacji o koronawirusie, zapobieganiu, zarażeniu i leczeniu znajdziecie tutaj  https://pacjent.gov.pl/archiwum-.../koronawirus-co-o-nim-wiemy


[Aktualizacja: 27.02.20]

Wszelkie informacje dla podróżujących oraz osób powracających z krajów dotkniętych epidemią spowodowaną nowym koronawirusem SARS-CoV-2 dostępne są pod adresem gov.pl/koronawirus oraz na stronie gis.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w poszczególnych państwach i regionach, w tym potrzebne dane kontaktowe, znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakładce Informacje dla podróżujących. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Komunikaty oraz informacje Głównego Inspektora Sanitarnego na temat koronawirusa SARS-CoV-2 na bieżąco są uzupełniane. Aktualnie Główny Inspektor Sanitarny nie zaleca podróżowania do Chin oraz Korei Południowej, Włoch (w szczególności do regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania), Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.


[Aktualizacja: 26.02.20]

Aktualizujemy informację dotyczącą sytuacji zdrowotnej w Chorzowie:

 • Nadal nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa w mieście
 • Do Szpitala Specjalistycznym trafiła dzisiaj kolejna osoba z objawami przypominającymi objawy koronawirusa.
 • W Szpitalu Specjalistycznym przebywa zatem już 5 osób, których objawy przypominają objawy koronawirusa. Wszystkie są pod ścisłym nadzorem lekarskim oddziału zakaźnego
 • Dobra wiadomość jest taka, że od początku "afery" związanej z koronawirusem, do tego tygodnia, chorzowski Szpital Specjalistyczny hospitalizował 4 osoby z takimi objawami. U żadnej nie stwierdzono tego wirusa, a osoby w dobrym stanie zdrowotnym opuściły szpital.
 • Wyniki próbek części obecnie hospitalizowanych pacjentów mają być znane jutro około południa
 • Podczas jutrzejszej sesji Rady Miasta Wiceprezydent Chorzowa Mariola Roleder poinformuje o aktualnej sytuacji w mieście i przekaże informacje z Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczące profilaktyki
 • W wielu chorzowskich aptekach brakuje maseczek higienicznych. Na chwilę dodania tej informacji na pewno można je jeszcze zakupić w aptece przy placu Mickiewicza.

Będziemy na bieżąco informować o sytuacji. Aktualnie nie ma powodów do paniki, warto pamiętać o zachowaniu zasad higieny i sprawdzać komunikaty na: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/


[Aktualizacja: 25.02.20]

Wiemy, że po publikacjach prasowych jesteście zainteresowani sytuacją związaną z rzekomym koronawirusem w Chorzowie. Uspokajamy:

 • W Chorzowie nie stwierdzono żadnego przypadku koronawirusa.
 • W Szpitalu Specjalistycznym przebywają teraz 3 osoby, których objawy przypominają objawy koronawirusa.
 • Osoby te zostały do Chorzowa przywiezione z innych miast
 • Osoby przebywają na specjalnym, nowoczesnym oddziale zakaźnym
 • Próbki zostały przekazane do badania
 • Wyniki badań mają być znane w czwartek
 • Szpital Specjalistyczny to placówka należąca do Samorządu Województwa Śląskiego, znajdująca się przy ul. Zjednoczenia 10

W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi zakażeń nowym koronawirusem 2019-nCoV, Wydział Zdrowia UM Chorzów prosi mieszkańców o zapoznanie się materiałami Głównego Inspektora Sanitarnego na temat wirusa oraz zasadami dotyczącymi osób podróżujących.

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Informacje dotyczące koronawirusa [Aktualizacja]

Zobacz także

Komentarze (13)    dodaj »

 • Krzysztof

  Czy ktoś to aktualizuje ? Żenada.

 • Lidia

  Widziałam że strażnicy miejscy jeżdżą po dwóch autami bez maseczek, siedzą obok siebie i się opluwają nawzajem. Pomyślałam że to kwestia czasu aż się rozchorują. No i miałam rację. Innym zwracają uwagę itp, itd a sami postępują bardzo nieodpowiedzialnie. Życzę zdrówka i więcej rozumu!

 • Kunegunda z Batorego

  A sąsiadka mnie powiedziała, ze karetkę widziala na Kaliny i wysiedli panowie w kombinezonach i cały blok zamknęli co byl otwarty i tacy jedni Państwo co podrozowali to ich wzienli i zabrali i pojechali! A ta jedza z dzieckami z czwartego pietra to ja ja widziałam z tym znanym reżyserem i na placu zabaw byli widziałam jak.pilka sie bawili! Jezu jezu!

 • danusia

  W Chorzowie Batorym jest przypadek koronawirusa blok nie był dezynfekowany przez specjalistyczną firmę ,mieszkańcy -sąsiedzi nie zostali poddani kwarantannie!!!! Lokatorzy o zaistniałym fakcie dowiedzieli się widząc jak zabierana do szpitala jest kolejna osoba z jednego z mieszkań

 • Duch

  No i?

 • Mieszkanka z Batorego

  Z jakiej ulicy są chorzy?

 • Henia z Aralu

  Staw Kaliny 2/4 Najgorzej maja Ci na parterze, bo tam cały ten toksyczny osad jest.

 • Teresa

  A co z czynszem mieszkańców pgm?

 • Rich

  Zmartwie cię. Dalej musisz płacić jak wszyscy inni.

 • Anka

  Chorzowski szpital to niestety porażka, ja juz czekam szósty dzień na wynik testu.

 • Jan

  Dealerzy samochodowi salony samochodowe też powinny jakoś ograniczyć wizyty samych pracowników jest sporo na zmianie do tego klienci dostawy itp tam jest mieszanką ludzi

 • Adam

  Rozumiem, że kluby Ruch i Clearex oraz MORIS i Miasto Chorzów biorą na siebie odpowiedzialność za stwarzanie zagrożenia pozwalając powyższym klubom odbywać treningi? Wszystkie kluby potrafią się podporządkować, ale muszą znaleźć się święte krowy narażające pozostałych mieszkańców.

 • Jolka

  Wszyscy podejmują działania żeby jak najbardziej ograniczyć możliwość zarażenia a Tauron posyła ludzi do mieszkań żeby sprawdzali liczniki i gniazdka!!! Brawo Tauron! Będziemy wiedzieć od kogo żądać odszkodowania w razie zarażenia

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.