Wiadomości z Chorzowa

Ogłoszenie o konsultacjach dot. dotacji celowej dla żłobków lub klubów dziecięcych

  • Dodano: 2021-11-03 06:15, aktualizacja: 2021-11-03 06:29

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2021r., poz. 1057 z poz. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem do konsultacji projektu aktu normatywnego

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

2 listopada - 16 listopada 2021r.

3. Dostępność projektu:
Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip

2) w formie papierowej:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 226 (2 piętro).

4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 226),

tel. 32 41 65 226,

e-mail: ps@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b) pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

2) Uwagi i opinie, o których mowa w ppkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

Zatwierdził:

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Wiesław Ciężkowski

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również