Wiadomości z Chorzowa

Ogłoszenie o konsultacjach dot. dotacji celowej dla żłobków lub klubów dziecięcych

  • Dodano: 2021-11-03 06:15, aktualizacja: 2021-11-03 06:29

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz U. z 2021r., poz. 1057 z poz. zm.) Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem do konsultacji projektu aktu normatywnego

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XII/194/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 17 października 2011r. w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Chorzów.

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

2 listopada - 16 listopada 2021r.

3. Dostępność projektu:
Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip

2) w formie papierowej:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 226 (2 piętro).

4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:


Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 226),

tel. 32 41 65 226,

e-mail: ps@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b) pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

2) Uwagi i opinie, o których mowa w ppkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

Zatwierdził:

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych

Wiesław Ciężkowski

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również