Wiadomości z Chorzowa

Rekrutacja do chorzowskich szkół i przedszkoli. Kryteria, terminy, dokumenty

  • Dodano: 2020-02-12 06:45, aktualizacja: 2020-02-12 07:12

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 2 do 16 marca 2020r.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Nabór do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych będzie prowadzony w systemie elektronicznym. Przed złożeniem wniosku o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej należy zapoznać się z ofertą placówki na stronie internetowej.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3, 4, 5 i 6 letnie urodzone w latach 2017, 2016, 2015 i 2014 zamieszkałe na terenie gminy Chorzów.

Dzieci sześcioletnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego – na podstawie art. 31, ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe.

Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona będzie od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

UWAGA!: Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie uczestniczą w procesie rekrutacyjnym!

W celu zapisania do przedszkola dziecka, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, rodzic powinien zgłosić się w terminie od 11 marca do 30 kwietnia do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Chorzów z oryginałem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wraz z uzupełnionym wnioskiem – zał. 1 do Zarządzenia Nr OR.101.2018 Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 11 maja 2018 roku. 
https://mieszkancy.chorzow.eu/article/pomoc-dla-dzieci-1

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowych przedszkolach nie biorą udziału w rekrutacji.

Rodzice składają jedynie deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. Rodzice, którzy decydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w rekrutacji na przyszły rok szkolny na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

ZASADY REKRUTACJI

Nabór odbywa się do 24 przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chorzów oraz do oddziałów zerowych w szkołach podstawowych: SP 15, SP 17, SP 37.

Aby zalogować się do systemu rekrutacyjnego należy wejść na stronę: https://przedszkola-chorzow.nabory.pl

Zapisy w formie elektronicznej do przedszkola/oddziału zerowego będą trwały od 2 do 16 marca 2020 r.

Otwarcie systemu elektronicznego dla rodzica/ opiekuna prawnego nastąpi 2 marca br. od godz. 8.00.

Można wybrać maksymalnie trzy placówki, pamiętając że ich kolejność oznacza hierarchię ważności. Formularz elektroniczny należy wypełnić w systemie, wydrukować i podpisać. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w placówce pierwszego wyboru (wymienionej na wniosku jako pierwsza).

Kryteria rekrutacji

Kryteria ustawowe określone w art. 131 ust.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (  Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.):

1. Wielodzietność rodziny kandydata

2. Niepełnosprawność kandydata

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5. Niepełnosprawność kandydata

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria mają jednakową wartość – 100 pkt. każde.

Kryteria lokalne, zawarte w Uchwale Nr XVI/279/19 Rady Miasta Chorzów z dnia 19 grudnia 2019r.

http://bip.chorzow.eu/add_www/file/u_279.pdf w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów:

1. Dziecko, którego oboje rodziców/opiekunów prawnych albo rodzic samotnie wychowujący pracuje zawodowo/prowadzi działalność gospodarczą lub pobiera naukę w trybie stacjonarnym – 40 pkt.

 2. Dziecko, którego przynajmniej jeden rodzic mieszka w Chorzowie i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Chorzowie – 20 pkt.

3. Dziecko, którego rodzeństwo w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w przedszkolu lub szkole podstawowej, wskazanej na pierwszej pozycji wniosku o przyjęcie – 15 pkt.

4. Dziecko. Którego rodzeństwo ubiega się jednocześnie o przyjęcie do tego samego przedszkola, wskazanego na pierwszej pozycji wniosku – 10 pkt.

5. Przedszkole wskazane we wniosku jest najbliżej położonym od miejsca zamieszkania lub pracy jednego z rodziców – 7 pkt.

6. Dziecko, które w roku składania wniosku uczęszcza do publicznego żłobka lub placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wpisanej do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, działających na terenie Chorzowa oraz ujętych w wykazie dziennych opiekunów – 3 pkt.

Dokumenty potwierdzające kryterium, odpowiednio:

1. Zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie z uczelni lub szkoły potwierdzające naukę w trybie dziennym.

2. Kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego pieczęcią Urzędu Skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub potwierdzenie złożenia zeznania z pieczęcią Urzędu Skarbowego lub Urzędowe Poświadczenie Odbioru wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego inny dokument potwierdzający odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w Chorzowie.

3 i 4 kryterium – na podstawie informacji zawartych we wniosku.

5. Miejsce zamieszkania- wniosek lub dokument potwierdzający miejsce pracy (jeśli informacja ta nie została zawarta w dokumencie poświadczającym zatrudnienie).

6. Zaświadczenie wydane przez dyrektora żłobka lub placówki opieki nad dziećmi do lat 3 lub dziennego opiekuna.

Terminy rekrutacji właściwej:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020, godz.8.00 do 16.03.2020, godz.15.00

2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 02.03.2020, godz. 8.00 do 30.03.2020, godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.04.2020, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 03.04.2020, od godz. 9.00 do 17.04.2020, do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 21.04.2020, godz. 9.00

Terminy określa Zarządzenie Nr OR. 25 .2020. Prezydenta Miasta Chorzów z dnia 16 stycznia 2020r.
http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142213286159 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021. 

Wskazywanie miejsc

Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze Miasta Chorzów, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego (rekrutacja właściwa) do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu/oddziale przedszkolnym, dyrektor placówki informuje Prezydenta o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W terminie od 22 kwietnia do 31 maja br. Prezydent Miasta obowiązany jest wskazać pisemnie Rodzicom inne publiczne przedszkole/oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które może przyjąć dziecko.

UWAGA!: Wnioski złożone po terminach rekrutacji rozpatrywane będą na bieżąco zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.


REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej i wskazaniu miejsc, w przypadku, gdy placówka będzie dysponowała wolnymi miejscami, 1 czerwca 2020r. rozpocznie się rekrutacja uzupełniająca.

Terminy rekrutacji uzupełniającej:

1. Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.06.2020, godz. 8.00 do 04.06.2020, godz.15.002.

2. Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 01.06.2020, godz. 8.00 do 12.06.2020, godz. 15.00

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 17.06.2020, godz. 9.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia od 17.06.2020, od godz. 9.00 do 24.06.2020, do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.06.2020, godz. 9.00


 

UWAGA!: Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego uzyskają Państwo w każdym przedszkolu/szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.


Rekrutacja do pierwszych klas szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (opiekunów prawnych) – wzór dostępny w szkole podstawowej. Zgłoszenie należy złożyć niezwłocznie.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w uchwale Nr XXXIII/607/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 30 marca 2017r. 
http://www.bip.chorzow.eu/add_www/file/uchwala_607.pdf  w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkół podstawowych  prowadzonych przez Miasto Chorzów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej  szkoły, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium:

1. Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły pierwszego wyboru (zespołu) – 16 pkt – oświadczenie rodzica/ opiekuna

2. Szkoła na liście preferencji we wniosku rekrutacyjnym została wskazana na pierwszym miejscu – 5 pkt. – informacje zawarte we wniosku

3. Rodzice /opiekunowie prawni są zatrudnieni lub prowadzą działalność gospodarczą
w obwodzie szkoły pierwszego wyboru - 4 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

4. W obwodzie szkoły pierwszego wyboru zamieszkują krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki przed i po zakończonych zajęciach w szkole - 3 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

5. Kandydat ubiega się o przyjęcie do szkoły, w której realizuje roczne przygotowanie przedszkolne - 2 pkt. - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

6. Droga kandydata do szkoły pierwszego wyboru od miejsca zamieszkania jest krótsza niż do szkoły obwodowej – 1 pkt - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem

Terminy określa Zarządzenie Nr OR.26.2020. z dnia 16 stycznia 2020r. Prezydenta Miasta Chorzów http://bip.chorzow.eu/index.php?id=157925142819126028  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym dla kandydatów do klas pierwszych do szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Chorzów zamieszkałych poza obwodem na rok szkolny 2020/2021:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:   od 2 do 16 marca 2020r.

2. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych: 2 kwietnia 2020r., godzina 9.00.

3. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia:
od 2 do 15 kwietnia 2020r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych: 17 kwietnia 2020r., godz. 9.00.

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Miasto Chorzów na rok szkolny 2020/2021 – informacje w późniejszym terminie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również