Wiadomości z Chorzowa

Jak długo trwa proces zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

  • Dodano: 2023-05-02 11:00, aktualizacja: 2023-05-03 13:54

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego ulegają co jakiś czas zmianom. Prawdo do modyfikacji przysługuje właściwej radzie gminy. Jak długo trwa proces zmiany takiego planu i kiedy może on nastąpić? A także, jakie są możliwości uzyskania odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który obowiązuje na obszarze danej gminy. Zawiera on wytyczne o charakterze architektonicznym i urbanistycznym. Podstawowym celem planu miejscowego jest ustalenie wspólnych zasad rozbudowy na ternie gminy oraz charakterystyka przeznaczenia prawnego nieruchomości, które w niej się znajdują.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego musi zawierać sformułowania jasne, wyczerpujące, uniemożliwiające stosowanie niedopuszczalnego, sprzecznego z prawem luzu interpretacyjnego. Powinien on zawierać normy konkretne i indywidualne (zamknięte), tak aby w sposób czytelny określić sposób wykonania prawa własności nieruchomości położonych w obrębie jego obowiązywania. Samo określenie w planie szerokości pasów technologicznych oraz sposobu ich pomiaru, bez jednoznacznego określenia ich lokalizacji na rysunku planu, jest niewystarczające, w szczególności wobec faktu, że pasy technologiczne stanowią wiążące ustalenia planu.

Jakie są etapy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego?

Gmina może samodzielnie decydować o sposobie zagospodarowania terenu, wprowadzając do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, bądź to precyzyjne zapisy, bądź też postanowienia ogólne dla poszczególnych terenów, pod tym jednak warunkiem, że następuje to bez naruszenia przepisów o planowaniu przestrzennym. Nie można zatem przyjąć, by obligatoryjne ustalenie planu, jakim jest przeznaczenie terenu, nie zostało w sposób precyzyjny określone w planie miejscowym.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest procesem naturalnym i następuje średnio co kilka lat. Dowiedz się, jak często zmieniany jest plan zagospodarowania przestrzennego. Modyfikacje mogą być wprowadzane znacznie częściej o ile pojawi się taka potrzeba.

Organ uchwalający akt planistyczny oraz jego modyfikacje ma obowiązek szukania rozwiązań, które godzą sprzeczne interesy tj. sprzeczność interesu publicznego z potrzebami właścicieli nieruchomości. Ustawodawca nie przewidział prymatu interesu zbiorowego nad prywatnym. Z tych względów wielokrotnie w orzecznictwie podkreśla się, że organy gminy mają obowiązek wnikliwego badania interesu publicznego i indywidualnego, a rozważania w tym zakresie powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu przyjętych rozwiązań planistycznych. Gmina ma przy tym obowiązek przestrzegania zasady praworządności, proporcjonalności czy równości.

Jeśli w toku sporządzania planu miejscowego wyniknęłaby potrzeba zmiany przebiegu granic obszaru objętego zamiarem uregulowania, wówczas konieczne jest skorygowanie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu w odpowiednim trybie. W przeciwnym razie, uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, rada gminy ma obowiązek zachowania granic obszarów, które zostały wyznaczone we wskazanej uchwale. Wykroczenie poza tak wyznaczony zakres działania stanowi naruszenie jednej z zasad sporządzania planu miejscowego, a jednocześnie istotne naruszenie trybu sporządzania planu miejscowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przedstawia wojewodzie uchwałę, o której mowa powyżej, wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.

Zmiana planu miejscowego następuje w takim trybie, w jakim są one uchwalane. Rada gminy nie ma podstaw prawnych do wprowadzenia w planie miejscowym jednocześnie ustaleń dotyczących zmiany niniejszego planu, np. w przypadku zmniejszenia szerokości strefy ochronnej od napowietrznej linii elektroenergetycznej, lub jej całkowitej likwidacji, bowiem każda zmiana co do ustalonych w planie miejscowym ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie może zostać dokonana jedynie w drodze zmiany tego planu. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każda zmiana planu miejscowego, bez względu na jej rodzaj i zakres, wymaga wprowadzenia w takim samym trybie jak sporządzenie i uchwalenie planu miejscowego. Pominięcie, bądź niewłaściwe wykonanie którejś z czynności proceduralnych, stanowi naruszenie trybu uchwalania zmiany planu i w przypadku istotnego naruszenia - powoduje nieważność uchwały rady gminy w całości lub w części, na podstawie art. 28 ust. 1 wskazanej ustawy. Zapisy uchwały nie mogą umożliwiać pominięcia procedury sporządzania i uchwalania zmiany planu miejscowego w trybie art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, która powinna być zapoczątkowana podjęciem stosownej uchwały intencyjnej, a następnie kontynuowana przez działania wskazane w art. 17 ustawy oraz zakończona uchwaleniem odpowiedniej zmiany planu miejscowego.

Jako zmianę w rozumieniu przepisu art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym należy traktować taką sytuację, gdy ustalenia obowiązującego planu miejscowego mają zostać zastąpione innymi unormowaniami w miejsce dotychczas obowiązujących. Innymi słowy pojęcie "zmiany" dotyczy merytorycznej zmiany regulacji stanowiących miejscową normę prawa czy poprzez zastąpienie jej inną normą czy też poprzez usunięcie, lecz w ramach zachowanej systematyki aktu prawa. W konsekwencji zachowaniu podlega sam akt normatywny, jedynie z innymi regulacjami w porównaniu do aktu sprzed tej zmiany. Natomiast uchylenie planu miejscowego oznacza definitywne usunięcie tych norm z obowiązującego systemu prawa, nie zaś zastąpienie inną normą prawa.

Podsumowanie

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest podyktowana aktualnymi potrzebami gminy lub jej mieszkańców. Modyfikacje planu odbywają się na takich samych zasadach jak jego pierwotne uchwalenie – wymagają podjęcia odpowiednich działań administracyjnych przez radę gminy oraz konsultacji przeprowadzonych z lokalną społecznością. Jeśli masz pytania dotyczące wnioskowania o zmianę przeznaczenia działki, przeczytaj nasz artykuł na temat jak uzasadnić wniosek o zmianę przeznaczenia działki.

Autor: ZaufanyAdwokat.pl

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.