Wiadomości z Chorzowa

Nieuczciwa konkurencja – kto reguluje?

  • Dodano: 2022-08-12 11:00, aktualizacja: 2022-08-14 21:21

Nieuczciwa konkurencja to niezwykle szkodliwe zjawisko w obrocie gospodarczym. Szkodzi ona nie tylko przedsiębiorcom, wobec których jest ona wymierzona, ale także konsumentom, którzy zainteresowani są danymi towarami i usługami. W razie jej wykrycia warto zawiadomić o tym fakcie nie tylko Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale również organy ścigania.

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Jednym z fundamentów sprawnie działającego państwa jest prawidłowo funkcjonująca gospodarka. Ustawodawca, mając tego świadomość, wprowadził do systemu prawnego regulacje, które mają na celu ustanowienie jednakowych reguł dla wszystkich przedsiębiorców. Chodzi tutaj głównie o ustawę z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2020.0.1913 t.j.).

W akcie tym nie tylko ujęta została problematyka związana z czynami nieuczciwej konkurencji, ale i przewidziano sankcje na gruncie prawa karnego związane z dopuszczaniem się tego rodzaju czynów.

Czym jest nieuczciwa konkurencja?

Pojęcie nieuczciwej konkurencji można wyinterpretować z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Otóż należy przez nią rozumieć działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. W akcie tym podano jako przykłady czynów nieuczciwej konkurencji następujące zachowania: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, a także nieuczciwa lub zakazana reklama, organizowanie systemu sprzedaży lawinowej, prowadzenie lub organizowanie działalności w systemie konsorcyjnym oraz nieuzasadnione wydłużanie terminów zapłaty za dostarczane towary lub wykonane usługi.

Kto chroni konkurencję na rynku?

Zwalczaniem nieuczciwej konkurencji zasadniczo zajmuje się w Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Instytucja ta została powołana w dniu 24 lutego 1990 roku. Jest to centralny organ administracji państwowej.

Kompetencje UOKiK są szerokie i obejmują swoim zakresem m.in. rozpatrywanie zawiadomień dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji. Jeżeli w czasie postępowania okaże się, że faktycznie dany podmiot się ich dopuścił, wówczas Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć karę w wysokości do 10 procent obrotu, który przedsiębiorca osiągnął w roku obrotowym poprzedzającym rok, w którym nałożono karę. To jednak nie wszystko, ponieważ może on również nałożyć karę za brak wywiązywania się z obowiązków nałożonych na dany podmiot. Sankcja ta wynosi nawet 10 tysięcy euro za każdy dzień opóźnienia.

Inną instytucją, która zajmuje się czynami nieuczciwej konkurencji, jest Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), czyli właściwie XVII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie. Jednym z obszarów jego działań jest zapobieganie praktykom monopolistycznym. Od orzeczeń wydanych przez SOKiK przysługuje prawo do złożenia odwołania do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

W przypadku jednak, gdy czyn nieuczciwej konkurencji stanowi przestępstwo lub wykroczenie, właściwymi organami państwowymi są organy ścigania (w tym prokuratura oraz Policja) oraz sąd karny.

Praktyki polegające na stosowaniu nieuczciwej konkurencji poważnie godzą w uczciwość obrotu gospodarczego, a także w interesy przedsiębiorców i konsumentów. Nic więc dziwnego, że ustawodawca postanowił wprowadzić rozwiązania, których celem jest zapewnienie odpowiedniej ochrony podmiotom działającym na rynku.

Artykuł powstał we współpracy z kancelarią Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka. Jeśli szukają Państwo pomocy prawnej w tej kategorii spraw to zapraszamy do bezpośredniego kontaktu telefonicznego bądź mailowego z kancelarią.


Mateusz Szurman Kancelaria Adwokacka
ul. Rynek Dębnicki 6/3
30-319 Kraków

Telefon: 604 503 070

Szurman.pl
kancelaria@szurman.pl

Justyna RomańczykJustyna Romańczyk
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.