Wiadomości z Chorzowa

Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 • Dodano: 2022-03-21 10:15, aktualizacja: 2022-03-22 14:45

Mieszkańcy Chorzowa mogą ubiega się o przyznanie świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi.

Zasady przyznania świadczenia

Wysokość świadczenia ustala się w kwocie 40 zł za osobę dziennie

Kwota ta może być podwyższona przez wojewodę w przypadku:

 1. zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed dniem wejścia w życie ustawy;
 2. gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu.

Wniosek jest rozpatrywany w terminie miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, podano nieprawdę.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony na okres dłuższy niż 60 dni. 

Zgoda wojewody może dotyczyć:

 1. indywidualnych spraw;
 2. grupy podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy na obszarze województwa.

W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu zapewniającego wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy.

W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu. Zgoda ta jest publikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej wojewody i zawiera termin przedłużenia wypłaty świadczenia, określenie grupy podmiotów oraz uzasadnienie.

Wzór wniosku

Druk wniosku dostępny jest:

Miejsce i termin złożenia wniosku

Wypełnione wnioski można składać:

 • w Urzędzie Miasta Chorzów przy ul. Rynek 1 (Wydział Zasobów Komunalnych, pok. 120, I piętro),
 • pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 12 marca 2022 r. w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w szczególności art. 13. ust. 1) (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 605)
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 608)

UWAGA! Właściciele nieruchomości, którzy zakwaterowali obywateli Ukrainy są zobowiązani do aktualizacji deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informacje na ten temat można uzyskać Wydziale Usług Komunalnych i Ekologii Urzędu Miasta Chorzów.

Komentarze (1)    dodaj »

 • Xyz

  A dlaczego nie ma tyle na polskie dzieci i dorosłych?!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również