Wiadomości z Chorzowa

Czy postępowanie upadłościowe jest dla Ciebie korzystne?

  • Dodano: 2022-02-24 07:45, aktualizacja: 2022-02-25 10:08

Upadłość konsumencka jest szansą dla wielu dłużników, którzy nie są w stanie samodzielnie uporać się ze swoimi zobowiązaniami. Postępowanie sądowe, choć trudne i długotrwałe, niesie ze sobą wiele korzyści. Co zyskuje dłużnik, jeśli zdecyduje się uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym?

Artykuł przygotowany przy współpracy ze stroną https://www.upadlosckancelaria.pl/

Czym jest upadłość konsumencka?

Postępowanie upadłościowe stosowane wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub przedsiębiorców wpisanych do CEIDG określane jest mianem postępowania upadłościowego konsumenckiego. Jego podstawowym celem jest doprowadzenie do wydania postanowienia, dzięki któremu możliwe będzie wymazanie całości lub części zobowiązań upadłego, tak by nie musiał ich regulować. 

Upadłość konsumencka jest określana jako oddłużenie danej osoby, przyjęło się, że pozwala rozpocząć nowy etap w życiu niejako z tzw. czystą kartą (tj. bez zadłużenia). Postępowanie upadłościowe przeprowadzane jest wyłącznie przez właściwe sądy rejonowe, sądy gospodarcze.

Niewypłacalność dłużnika

Z rozwiązań proponowanych przez postępowanie upadłościowe może skorzystać każdy kto znalazł się w stanie niewypłacalności. Art. 11 Prawa upadłościowego definiuje ten stan jako utracenie zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza 3 miesiące. Dłużnik będący osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, jest niewypłacalny także wtedy, gdy jego zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jego majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia 4 miesiące.

Domniemywa się, że zobowiązania pieniężne dłużnika przekraczają wartość jego majątku, jeżeli zgodnie z bilansem jego zobowiązania, z wyłączeniem rezerw na zobowiązania oraz zobowiązań wobec jednostek powiązanych, przekraczają wartość jego aktywów, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. Pamiętajmy jednak, że sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli nie ma zagrożenia utraty przez dłużnika zdolności do wykonywania jego wymagalnych zobowiązań pieniężnych w niedługim czasie.

Zalety postępowania upadłościowego

Podstawową korzyścią wynikającą z uzyskania statusu upadłego konsumenta jest uzyskanie szansy na całkowite lub znaczne oddłużenie. Sąd rozstrzygający daną sprawę ustala jakie rozwiązanie będzie najkorzystniejsze w danej sytuacji – dosyć często upadłość konsumencka oznacza jednak całkowite wymazanie istniejących zobowiązań. Dłużnik po uzyskaniu statusu upadłego konsumenta nie musi obawiać się utraty swojego majątku w przyszłości, ponieważ zostaje zwolniony z odpowiedzialności względem swoich wierzycieli. Sąd może oczywiście zastosować inne rozwiązania, np. ustalić, że część długów należy uregulować lub rozłożyć je na raty nieobciążające upadłego. 
Niewątpliwym plusem postępowania upadłościowego są bardzo niskie koszty procesowe – przy upadłości konsumenckiej kwota ta wynosi 30 zł od wniosku, natomiast przy upadłości układowej konsumenta, koszty powiększają się dodatkowo o zaliczkę na poczet postępowania, której wysokość w roku 2021 wyniosła 5 370,64 zł.

Kolejnym ważnym skutkiem uzyskania statusu upadłego konsumenta jest zawieszenie wszystkich toczących się postępowań sądowych i komorniczych. W praktyce oznacza to, że po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej komornik nie będzie mógł dalej prowadzić egzekucji z majątku dłużnika. Po zakończeniu postępowania upadłościowego toczące się wcześniej postępowania sądowe oraz egzekucyjne zostaną umorzone.

Następną zaletą jest powstrzymanie narastania zadłużenia. Nawet jeśli sąd nie zaproponuje całkowitego oddłużenia i część zobowiązań będzie trzeba uregulować to i tak nastąpi to bez naliczania dodatkowych odsetek.  Z chwilą ogłoszenia upadłości konsumenckiej przestają być bowiem naliczane odsetki za opóźnienie w płatności. Upadły nie musi obawiać się wpadnięcia w tzw. spiralę zadłużenia. 

Upadłość konsumencka to także ochrona przed utratą dachu nad głową – dłużnik nie musi obawiać się, że jego mieszkanie lub inna nieruchomość zostaną zlicytowane. Na wniosek upadłego, w momencie sprzedaży faktycznie zamieszkiwanej przez niego nieruchomości, z sumy uzyskanej ze sprzedaży niniejszej nieruchomości wydziela się kwotę odpowiadającą przeciętnemu czynszowi najmu lokalu mieszkalnego w tej samej lub sąsiedniej miejscowości za okres od 12 do 24 miesięcy.

Uzyskanie statusu upadłego oznacza także wykreślenie danej osoby z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych – sąd dokonuje tego dopiero po uprawomocnieniu się postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Warto zaznaczyć, że umorzenie niespłaconych zobowiązań upadłego stanowi także podstawę do wykreślenia danych z rejestrów prowadzonych przez biura informacji gospodarczych, np. przez Krajowy Rejestr Długów.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.