Wiadomości z Chorzowa

Chorzów: Konsultacje ws. opłat za pobyt dziecka w żłobku

  • Dodano: 2020-01-29 08:00, aktualizacja: 2020-01-29 08:12
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 388 z późn. zm.)

 

Prezydent Miasta Chorzów

zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem do konsultacji projektu aktu normatywnego

 

1.    Przedmiot konsultacji:

 

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach utworzonych przez Miasto Chorzów, ustalenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszenia opłat 

 

2.    Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

 

 Od 28 stycznia  do 11 lutego 2020r. 

 

3.    Dostępność projektu:


Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Miasta Chorzów http://bip.chorzow.eu/index.php?kat=158021920525016981

2)  w formie papierowej:

-  na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miasta

-  Wydziale Polityki Społecznej  Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 225 (2 piętro).

 

4.    Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

 
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 225, 226),

tel. 32 41 65 226 w.256

e-mail: ps@chorzow.eu

 

5.    Sposób wnoszenia uwag i opinii:

 

1)   Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a)  odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b)   pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.   

 

2)   Uwagi i opinie, o których mowa w pkt.1 w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki  Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.