Chorzów - portal miejski mojChorzow.pl

Wiadomości z Chorzowa

Otwórz firmę i otrzymaj dotację z Funduszu pracy. PUP zaprasza!

  • Dodano: 2007-10-14 00:09, aktualizacja: 2007-10-14 00:12
Otwórz firmę i otrzymaj dotację z Funduszu pracy. PUP zaprasza!

Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie informuje, że nadal istnieje możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach biznesowych.

Dotacje i szkolenia przeznaczone są dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chorzowie, które aktywnie poszukują pracy i rozpatrują możliwość otwarcia własnej firmy.

Podstawa prawna:

1)     art. 46 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DZ. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm );

2)     rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopad 2005r. w sprawie szczegółowych warunków
i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (DZ. U. Nr 236, poz 2002 z późn. zm);

3)     rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz UE L 379 z 28.12.2006, str.5);

4)     regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Starosta ze środków Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej (zwane dalej dotacją), w tym kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, w wysokości nie większej niż 5-krotność przeciętnego wynagrodzenia, a w przypadku gdy działalność jest podejmowana na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych, wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie może przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia dla jednego członka założyciela spółdzielni oraz 2-krotności dla jednego członka wstępującego do spółdzielni już istniejącej.

Dotacja nie będzie przyznawana bezrobotnemu, który:

w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, wykonywania prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych lub robót publicznych,
 w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku otrzymał  pożyczkę z Funduszu Pracy lub z innych funduszy publicznych środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej,
otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej,
nie spełnia warunków o których mowa w  §1 ust. 3, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków,
spółdzielnia socjalna  do której zamierza przystąpić zalega z opłacaniem w terminie składek i innych danin publicznych oraz posiada nieuregulowane w  terminie zobowiązania cywilnoprawne,
w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku na przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej  prowadził działalność gospodarczą,
w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku został skazany za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku -    Kodeks karny,
złożył wniosek niekompletny i nieprawidłowo sporządzony,
objęty jest zobowiązaniami majątkowymi,
jeżeli działalność która ma być podjęta w ramach dotacji stanowi przejęcie innej   działalności lub rozszerzenie działalności już istniejącej na rynku – zgodnie z wyjaśnieniami MGiP,
Przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej jest dokonywane na podstawie umowy zawartej przez starostę z bezrobotnym na piśmie.

Osoba która otrzymała środki z Funduszu Pracy jest zobowiązana do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich uzyskania, jeżeli:

otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem,
będzie prowadziła działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy,
podejmie zatrudnienie w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
złożyła niezgodne z prawdą oświadczenia,
naruszy inne warunki umowy cywilno-prawnej o której mowa powyżej.
Formami zabezpieczenia zwrotu przez bezrobotnego dotacji otrzymanej na podjęcie działalności gospodarczej, może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego, akt notarialny  o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Wszystkie osoby zainteresowane, proszone są o zgłaszanie się do pok. 4 lub 20. Wszelkie informacje udzielane są również telefonicznie: (032) 3497107 lub (032) 3497115
Powiatowy Urząd Pracy w Chorzowie

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

  • Mateusz

    Witam mam pytanie jaki jest czas oczekiwania na przyznanie środków na zalozenie wlasnej dzialalnosci dzikuje i pozdrawiam

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.