Wiadomości z Chorzowa

W przyszłym roku wzrosną stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w Chorzowie

  • Dodano: 2019-11-26 13:30, aktualizacja: 2019-12-05 09:44

Mieszkańcy Chorzowa w przyszłym roku będą płacić wyższe podatki od nieruchomości. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w naszym mieście będą obowiązywać maksymalne stawki wskazane w obwieszczeniu ministra finansów. 

Stawki podatku wzrastają razem z cenami towarów i usług

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalowych ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym wzrostowi cen towarów i usług.

- Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2019 roku, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2019 roku w stosunku do pierwszego półrocza 2018 roku wyniósł 101,8 (wzrost cen o 1,8%) - czytamy w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Chorzów.

Oznacza to, że stawki maksymalne podatków i opłat lokalowych w przyszłym roku wzrosną o 1,8 proc. w porównaniu z rokiem 2019. Wysokość tych stawek ustala rada gminy, która w Chorzowie przyjęła ich maksymalny poziom. 

Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w przyszłym roku w Chorzowie

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Chorzów z dnia 21 listopada 2019 r. na terenie naszego miasta ustalono następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,95 zł od 1 m² powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,50 zł od 1 m² powierzchni,
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,15 zł od 1 m² powierzchni.

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,81 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 23,90 zł od 1 m² powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł od 1 m² powierzchni użytkowej

3) od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust.3 - 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. § 2.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta przyjęcie takich stawek pozwoli na realizację zaplanowanych dochodów na 2020 rok.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.