Wiadomości z Chorzowa

Konsultacje społeczne dot. projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego

  • Dodano: 2022-11-21 08:45, aktualizacja: 2022-11-21 08:55

Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2022r., poz.1327 z późn. zm.).

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mające w działalności statutowej podejmowanie działań z zakresu opieki nad dzieckiem, do konsultacji projektu aktu normatywnego

1. Przedmiot konsultacji:

Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XLVIII/944/14 Rady Miasta Chorzów z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Chorzowie

2. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

  • 18 listopada 2022r. - 2 grudnia 2022r.

3. Dostępność projektu:

Treść konsultowanego aktu dostępna jest:

1) w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Chorzów http://www.chorzow.eu/bip

2) w formie papierowej:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
  • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów w pok. nr 225 (2 piętro).

4. Jednostka odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji:

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Chorzów

ul. Rynek 1, 41-500 Chorzów (pok. 225, 226),

tel. 32 41 65 226 w.256

e-mail: ps@chorzow.eu

5. Sposób wnoszenia uwag i opinii:

1) Opinie i uwagi należy wyrażać w formie pisemnego stanowiska zawierającego w szczególności:

a) odniesienie do tytułu konsultowanego projektu oraz jego jednostek redakcyjnych, których poszczególne uwagi lub opinie dotyczą wraz z propozycją zmian i uzasadnieniem do nich,

b) pełną nazwę organizacji, adres siedziby, nr wpisu do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczący statusu prawnego organizacji, dane osób zgłaszających, w tym dane kontaktowe.

2) Uwagi i opinie, o których mowa w ppkt.1) w formie papierowej lub/i elektronicznej należy kierować do Wydziału Polityki Społecznej, na adres oraz w terminie jak podano wyżej.

Zatwierdził:

Zastępca Prezydenta Miasta

Wiesław Ciężkowski

Link do Biuletynu Informacji Publicznej, gdzie został zamieszczony projekt uchwały :
https://bip.chorzow.eu/index.php?kat=166876230833448054

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojChorzow.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również